logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Projekti

Page: First Prev Next Last
Naziv projekta Naziv entiteta Tip projekta
„ALARM“ project Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Međunarodni
Agrobiodiverzitet i korišćenje zemljišta u Srbiji: integrisana procena biodiverziteta ključnih grupa artropoda i biljnih patogena Laboratorija za opštu i primenjenu entomologiju Nacionalni
Analiza kovanja tela zgloba i optimizacija tehnologije Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Projekti sa preduzećima
Aproksimacija integralnih i diferencijalnih operatora i primene Centar za ekonomska istraživanja Nacionalni
Assessment of the ecological status in the “Mackatica-Surdulica” Concesion area Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Međunarodni
Assessment of the ecological status in the Crni Vrh Concesion area Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Međunarodni
Automotive Training Centre for Central Serbia (ATC) Centar za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku Međunarodni
Biljne vaši, parazitske ose i eriofidne grinje: diverzitet i filogenetski odnosi Laboratorija za opštu i primenjenu entomologiju Nacionalni
Biodiverzitet Gledićkih planina na teritoriji grada Kragujevca Laboratorija za opštu i primenjenu entomologiju Nacionalni
Biodiverzitet terestričnih ekosistema Šumadije Laboratorija za opštu i primenjenu entomologiju Nacionalni
Biological Control Manufacturers in Europe Develop Novel Biological Control Products to Support the Implementation of Integrated Pest Menagement in Agriculture and Forestry Laboratorija za opštu i primenjenu entomologiju Međunarodni
Biološki elementi u procesu primene Direktive o vodama EU za područje Srbije Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Nacionalni
Biomonitoring i ekološka zaštita akumulacionih jezera za vodosnabdevanje Kragujevca Laboratorija za opštu i primenjenu entomologiju Nacionalni
Biomonitoring i ekološka zaštita hidroakumulacija za vodosnabdevanje Kragujevca Laboratorija za mikrobiologiju Nacionalni
Bridge technical differences and social suspicions contributing to transform the Adriatic area in a stable hub for a sustainable technological development Centar za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku Međunarodni
Brzi razvoj alata za izradu lavaboa od kompozita Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Projekti sa preduzećima
Building Integration of Solar Thermal Systems (BISTS) Laboratorija za termodinamiku i termotehniku Međunarodni
Bulk Soft Magnetic Materials Laboratorija za savremene materijale SANU - Odsek za amorfne sisteme Međunarodni
Centre for Preclinical Testing of Active Substances – CPCTAS Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju Međunarodni
Centre for Preclinical Testing of Active Substances – CPCTAS Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija Međunarodni
Centre for Preclinical Testing of Active Substances – CPCTAS Laboratorija za mikrobiologiju Međunarodni
Composite material mechanics Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES Nacionalni
Computer Science Curricula Founding and Upgrading Centar za informacione tehnologije - CIT Međunarodni
Course Development Program +, Rapid Prototyping Centar za informacione tehnologije - CIT Međunarodni
Curriculum in E-Learning Laboratorija E - Lab Međunarodni
Development of an Anatomical Model for the Simulation of Excitation Propagation And Cardiac Biomechanics Centar za bioinženjering - CBI Međunarodni
Development of Botanical garden in Kragujevac Botanička bašta u Kragujevcu Međunarodni
Development of environment responsive facade engineering to enhance livability, sustainability, and energy conservation in optimized design of public housing Laboratorija za termodinamiku i termotehniku Međunarodni
Development of Lifelong Learning Framework in Serbia Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje Međunarodni
Development of Metal Forming Electronic Instructional Resources Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Međunarodni
Development of the Engineering Software and Improvement of Teaching Process on the Regular and Postgraduate Studies at the Faculty of Mechanical Engineering Centar za informacione tehnologije - CIT Međunarodni
DIAUSS Development And Improvement Of Automotive And Urban Engineering Studies In Serbia Istraživanje buke i vibracija vozila Međunarodni
Dunav kroz Srbiju Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Nacionalni
Dynamics and controlling active constructions (2002-2004.) Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES Nacionalni
ECDL for Serbian Administration Centar za informacione tehnologije - CIT Međunarodni
ECDL for Serbian Administration Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Međunarodni
Education Network Based on Information Technology Centar za informacione tehnologije - CIT Međunarodni
Ekološki monitoring reke Lepenice u odnosu na polihlorovane bifenile na prostoru od fabrike Zastava automobili do ušća u Veliku Moravu Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Nacionalni
Eksperimentalna i teorijska istraživanјa u radijacionoj fizici i radioekologiji Grupa za radijacionu fiziku Nacionalni
eLearning Programme for Serbia and Montenegro Centar za informacione tehnologije - CIT Međunarodni
eLearning Programme for Serbia and Montenegro, Creation eLearning Content for Rapid Prototyipng Course Centar za informacione tehnologije - CIT Međunarodni
Eliminacija defekata u procesu kovanja primenom FE simulacije Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Projekti sa preduzećima
Energetska efikasnost u Srbiji Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine Međunarodni
Energy efficiency of large built environment with complex multi-usage Laboratorija za termodinamiku i termotehniku Nacionalni
Engineering Business Management and Service Science Master Module Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije Međunarodni
Engineering Business Management and Services Master Module Centar za informacione tehnologije - CIT Međunarodni
Enhancing the quality of distance learning at Western Balkan higher education institutions Laboratorija E - Lab Međunarodni
Environmental and risk assessment the Timok river basin Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Međunarodni
Establishment and Promotion of Sustainable Regional Centre for Permanent Education CAD Laboratorija Međunarodni
Ex situ zaštita biodiverziteta akvatičnih ekosistema Srbije Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Nacionalni
Ex situ zaštita biodiverziteta flore Srbije Botanička bašta u Kragujevcu Nacionalni
Ex situ zaštita vrste Umbra krameri Valbaum 1792 (pisces, Umbridae) veštački mrest, uzgoj i reintrodukcija Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Nacionalni
Fauna Europaea Laboratorija za opštu i primenjenu entomologiju Međunarodni
FE analiza hidrauličnih gumenih crevovoda 2SN Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Projekti sa preduzećima
FE simulacija dubokog izvlačenja dela kutijastog oblika Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Projekti sa preduzećima
FLOODMED Monitoring, forecasting and best practices for flood mitigation and prevention in the CADSES region Centar za informacione tehnologije - CIT Međunarodni
Host specialiazation of aphid parasitoid Laboratorija za opštu i primenjenu entomologiju Međunarodni
Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina CAD Laboratorija Međunarodni
Improvement of the competitiveness of enterprises in Serbia through new technologies transfer and support of innovations Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Međunarodni
Infrastruktura za elektronski podržano učenje u Srbiji Laboratorija E - Lab Nacionalni
Inovativni menadžment za nove proizvode-IMPuls Laboratorija 3D impuls Međunarodni
Integracija otkrivanja zakonitosti podataka i složenog kompjuterskog modeliranja bolesti koronarnih arterija Centar za bioinženjering - CBI Međunarodni
Integracija otkrivanja zakonitosti podataka i složenog kompjuterskog modeliranja bolesti koronarnih arterija Centar za bioinženjering - CBI Međunarodni
Inteligentni sistemi za razvoj softverskih proizvoda i podršku poslovanja zasnovani na modelima Centar za ekonomska istraživanja Nacionalni
Ispitivanje ekstrakata domaćih biljaka (Morus alba, Halascya sendtneri, Daucus carota ssp. carota) kao potencijalnih bioinsekticida Laboratorija za opštu i primenjenu entomologiju Nacionalni
Istraživanje bezbednosti vozila kao dela kibernetskog sistema: Vozač-Vozilo-Okruženje Istraživanje buke i vibracija vozila Nacionalni
Istraživanje i promocija biodiverziteta jezera u Šumaricama radi njegovog očuvanja i održivog razvoja Laboratorija za opštu i primenjenu entomologiju Nacionalni
Istraživanje i promocija biodiverziteta jezera u Šumaricama u cilju njegovog očuvanja i održivog razvoja Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Nacionalni
Istraživanje i razvoj novih generacija zuba kašike rotornih bagera i bagera vedričara Centar za građevinsku i transportnu mehanizaciju Nacionalni
Istraživanje i razvoj novih koncepcija veza okretne i neokretne konstrukcije mašina transportne i građevinske mehanizacije Centar za građevinsku i transportnu mehanizaciju Nacionalni
Istraživanje i razvoj platforme za naučnu podršku u odlučivanju i upravljanju naučnim i tehnološkim razvojem Srbije Centar za ekonomska istraživanja Nacionalni
Istraživanje i razvoj vozila formule 4x4 ukupne mase do 4t Istraživanje buke i vibracija vozila Nacionalni
Istraživanje kogeneracionih potencijala u komunalnim i industrijskim energanama Republike Srbije i mogućnosti za revitalizaciju postrojenja Centar za ekonomska istraživanja Nacionalni
Istraživanje, razvoj i primena programa i mera energetske efikasnosti elektromotornih pogona Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Nacionalni
Istrаživаnje, rаzvoj i primenа metodа i postupаkа ispitivаnjа, kontrolisаnjа i sertifikаcije sаnitаrne аrmаture i uređаjа u sklаdu sа međunаrodnim stаndаrdimа Centar za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku Nacionalni
Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanja sa zahtevima EU Centar za ekonomska istraživanja Nacionalni
Izrada Akcionog plana kontrole unošenja praćenja i suzbijanja alohtonih invanzivnih vrsta Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Nacionalni
Joint Dabube Survey II Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Međunarodni
Joint Danube Survey III Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Međunarodni
Karakterizacija i primena metabolita gljiva i utvrđivanje potencijala novih biofungicida Laboratorija za mikrobiologiju Nacionalni
Kinetics of Glass Transition of Bulk Metallic Glasses Laboratorija za savremene materijale SANU - Odsek za amorfne sisteme Međunarodni
Kinetika i mehanizam reakcija Au(III), Pt(IV) i Ru(II/III) kompleksa i nekih biomolekula Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića Međunarodni
Korišćenje geotermalne energije toplotnom pumpom za grejanje zavoda zavoda za specijalnu rehabilitaciju „Agens“ u Mataruškoj Banji Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine Projekti sa preduzećima
Korišćenje geotermalnih voda za gajenje riba - afričkog soma i tilapije Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Nacionalni
Magneto PIM Fabrication of Complex Shaped, Magnetically Soft and Hard Parts Using PIM Laboratorija za savremene materijale SANU - Odsek za amorfne sisteme Međunarodni
Master in Remote Control Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Međunarodni
Master in Remote Control Laboratorija E - Lab Međunarodni
Mehanizam interakcija kompleksa Pt(II) i Pd(II) sa nekim bio-molekulima Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića Međunarodni
Metallo-Drug Design and Action Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića Međunarodni
Metode modeliranja biomehaničkih sistema sa primenom u medicini, Centar za bioinženjering - CBI Nacionalni
Metode modeliranja na vise skala sa primenama u biomedicini Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije Nacionalni
Modeliranje i optimizacija toplog kovanja aluminijuma Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Projekti sa preduzećima
Modeliranje procesa toplog istiskivanja Al profila kroz komornu matricu Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Projekti sa preduzećima
Modelling and optimization of tool by application of information technologies of virtual manufacturing with experimental verification Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Međunarodni
Modelling and Simulation in Metal Forming Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Međunarodni
Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića Međunarodni
Modernization of WBC universities through strengthening of structures and services for knowledge transfer, research and innovation WBC-Inno Kooperativni trening centar - CTC Međunarodni
Molekulske determinante urođene imunosti u autoimunskim bolestima i kancerogenezi Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija Nacionalni
Monitoring i prognozni model dotoka u akumulacije sistema Trebišnjica Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije Projekti sa preduzećima
Monitoring, forecasting and best practices for flood mitigation and prevention in the CADSES region Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije Međunarodni
MSc in eLearning: e- moderating Module Laboratorija E - Lab Međunarodni
Multi-level patient-specific artery and atherogenesis model for outcome prediction, decision support treatment, and virtual hand-on training Centar za bioinženjering - CBI Međunarodni
Multi-level patient-specific artery and atherogenesis model for outcome prediction, decision support treatment, and virtual hand-on training Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije Međunarodni
Multi-level protection of materials for vehicles by “SMART” nanocontainers Centar za bioinženjering - CBI Međunarodni
Multidisciplinary Studies of Design in Mechanical Engineering Centar za građevinsku i transportnu mehanizaciju Međunarodni
Multiscale mechanisms of lingual mechanical function Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije Međunarodni
New cardiovascular planning and diagnostic tool for coronary arteries in BSEC countries using computational simulation Centar za bioinženjering - CBI Međunarodni
New Methods for Quadrature Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije Međunarodni
Norveška pomoć Srbiji u uvođenju nove energetske politike i uspostavljanju energetskog planiranja na lokalnom nivou Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine Međunarodni
Norveška pomoć Srbiji za sprovođenje politike energetske efikasnosti, izradu energetskog bilansa na lokalnom nivou i primenu Kjoto protokola Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine Međunarodni
Nova tehnička rešenja i trendovi u izvođenju nastave iz grupe predmeta elektrotehničke struke Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Nacionalni
Novo rešenje modularne metalne spratne garaže Centar za građevinsku i transportnu mehanizaciju Nacionalni
Obrazovanje za sve – unapređenje dostupnosti i kvaliteta obrazovanja dece iz marginalizovanih grupa Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje Nacionalni
Opremanje centra za savremene proizvodne tehnologije na Mašinskom Fakultetu u Kraljevu Laboratorija 3D impuls Međunarodni
Optimizacija izvlačenja monobloka sudopere od feritnog čelika Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Projekti sa preduzećima
Optimizacija procesa izrade poklopca od inox lima u četiri operacije Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Projekti sa preduzećima
Optimizacija višeoperacionog kovanja u cilju popunjavanja alata Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Projekti sa preduzećima
Optimization of material forming processes through physical modelling, FE simulation and inverse analysis Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Međunarodni
Povećanje energetske efikasnosti postrojenja za proizvodnju toplotne energije pomoću automatskog upravljanja Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine Nacionalni
Povećаnje energetske efikаsnosti postrojenjа zа proizvodnnju toplotne energije pomoću аutomаtkog uprаvljаnjа Centar za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku Nacionalni
Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci Laboratorija za opštu i primenjenu entomologiju Nacionalni
Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci – PIBAS Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju Nacionalni
Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci – PIBAS Laboratorija za mikrobiologiju Nacionalni
Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci – PIBAS Botanička bašta u Kragujevcu Nacionalni
Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci (PIBAS) Centar za ekonomska istraživanja Nacionalni
Primena biomedicinskog inženjeringa u pretkliničkoj i kliničkoj praksi Centar za ekonomska istraživanja Nacionalni
Primena biomedicinskog inženjeringa u pretkliničkoj i kliničkoj praksi Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije Nacionalni
Primena konvektivno-zračnog rekuperatora za korišćenje otpadne toplote staklarske peći Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine Projekti sa preduzećima
Primena numeričke simulacije za procenu kvaliteta oblikovanja cevi Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Projekti sa preduzećima
Primena rekuperativnog razmenjivača za korišćenje otpadne toplote u mehanički i hemijski abrazivnim sredinama Centar za građevinsku i transportnu mehanizaciju Nacionalni
Primena savremenih metoda menadžmenta i marketinga u unapređenju konkurentnosti preduzeća u Srbiji u procesu njene integracije u EU Centar za ekonomska istraživanja Nacionalni
Primena simulacije za procenu kvaliteta zavarene zone pri istiskivanju Al profila Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Projekti sa preduzećima
Primena veštačkih neuronskih mreža u modeliranju procesa dobijanja nanočestica srebra termičkom dekompozicijom aerosola Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije Nacionalni
Primena višeparametarskih simulacionih modela radi analize energetske efikasnosti ponašanja tipskih školskih zgrada Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Nacionalni
Procena napona u alatu kroz simulaciju istiskivanja aluminijumskog profila Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Projekti sa preduzećima
Program uvođenja i praćenja efekata primene merača količine toplote u sistemu centralnog grejanja u Kragujevcu Laboratorija za termodinamiku i termotehniku Nacionalni
Projektantski nadzor tokom sanacije proviranja voda ispod brane HE „Višegrad“ Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije Projekti sa preduzećima
Projektovanje alata za bočno profilisanje crepnih panela Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Projekti sa preduzećima
Projektovanje i razvoj prototipa četvoroosne numerički upravlјane mašine za navarivanje Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Nacionalni
Projektovanje koračnih alata za izradu delova od lima pojačane čvrstoće Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Projekti sa preduzećima
Projektovanje primene propisa EU o energetskoj efikasnosti kućnih aparata Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Nacionalni
Promoting Innovation in the Industrial Informatics and Embedded Systems Sectors through Networking Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Međunarodni
Razvoj anatomskog modela za simulaciju širenja pobuda u kompleksnom sistemu elektro-kardio-biomehanike Centar za bioinženjering - CBI Međunarodni
Razvoj Botaničke bašte u Kragujevcu (2004) Botanička bašta u Kragujevcu Nacionalni
Razvoj Botaničke bašte u Kragujevcu (2008) Botanička bašta u Kragujevcu Nacionalni
Razvoj dela hidro-informacionog sistеma Drina (faza 3a) Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije Projekti sa preduzećima
Razvoj eksperimentalnih i teorijskih metoda u radioekologiji Grupa za radijacionu fiziku Nacionalni
Razvoj energetski efikasnog postrojenja za gasifikaciju u kogeneraciju čvrste biomase Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine Nacionalni
Razvoj finansijskih institucija i tržišta u Srbiji -mikroekonomski i makroekonomski pristup Centar za ekonomska istraživanja Nacionalni
Razvoj i implementacija SeLaR Informacionog sistema Laboratorija za mikrobiologiju Nacionalni
Razvoj i istraživanja hibridnog ravnog prijemnika Solarne energije za toplotnu i elektroenergetsku konverziju Laboratorija za termodinamiku i termotehniku Nacionalni
Razvoj i primena logističkih sistema za korišćenje biomasa i otpadnog drveta kao energenata u domaćinstvima i industriji Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Nacionalni
Razvoj i primena rekuperativnog razmenjivača toplote u mehanički abrazivnim sredinama Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine Nacionalni
Razvoj i realizacija elektro hidrauličkog dvokomponentnog pulzatora Istraživanje buke i vibracija vozila Projekti sa preduzećima
Razvoj infastrukture za prioritetna polja nauke Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija Nacionalni
Razvoj kompjuterskih modela i softvera za modeliranje i simulacije iz oblasti opšteg i biomedicinskog inženjeringa Centar za bioinženjering - CBI Nacionalni
Razvoj metoda i softvera za analizu, simulaciju i optimizaciju procesa velikih deformacija u mašinskoj industriji Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Nacionalni
Razvoj metoda i softvera za modeliranje elektromagnetnog polja prilikom funkcionalne elektrostimulacije na ruci Centar za bioinženjering - CBI Međunarodni
Razvoj metoda i softvera za numerička i eksperimentalna istraživanja iz oblasti biomedicinskih nauka Centar za bioinženjering - CBI Nacionalni
Razvoj metoda, softvera i uređaja za oblast biomehanike i bioinženjeringa Centar za bioinženjering - CBI Nacionalni
Razvoj niskopodnog gradskog autobusa Istraživanje buke i vibracija vozila Projekti sa preduzećima
Razvoj niskopodnog gradskog autobusa Istraživanje buke i vibracija vozila Nacionalni
Razvoj nove konstrukcije lašike bagera kontinualnog dejstva u cilju integrisanja modularnih reznih elemenata CAD Laboratorija Nacionalni
Razvoj optimalne grupe baznih uređaja i sistema uljne hidraulike programa IHP "Prva Petoletka" - Trstenik CAD Laboratorija Nacionalni
Razvoj postrojenja za bojenje i sušenje proizvoda Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine Projekti sa preduzećima
Razvoj softvera i hardvera iz oblasti bioinženjeringa sa primenom u kliničkoj praksi, Centar za bioinženjering - CBI Nacionalni
Razvoj softvera za analizu čvrstoće i procenu radnog veka konstrukcije Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Nacionalni
Razvoj softvera za eksplicitnu nelinearnu dinamičku analizu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Nacionalni
Razvoj softvera za rešavanje spregnutih multifizičkih problema Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Nacionalni
Razvoj Solarnog asimetričnog stacionarnog paraboličnog koncentratora za produkciju elektroenergije i toplote Laboratorija za termodinamiku i termotehniku Nacionalni
Razvoj teretnog vozila formule 4x4 Istraživanje buke i vibracija vozila Projekti sa preduzećima
Real problems of mechanics Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES Nacionalni
Regional railway transport research and training centre foundation Centar za železnička vozila Međunarodni
Reinforcement of Research Capacity in Software Development and Innovative Collaborative Design and Engineering in Serbia and Montenegro Centar za informacione tehnologije - CIT Međunarodni
Reinforcement of Research Capacity in Software Development and Innovative Collaborative Design and Engineering in Serbia and Montenegro Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Međunarodni
Reinforcement of Research Capacity in Software Development and Innovative Collaborative Design and Engineering in Serbia and Montenegro Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Međunarodni
Rekonstrukcija zuba za rotorni bager SchRS 1600(G3) Laboratorija za savremene materijale SANU - Odsek za amorfne sisteme Nacionalni
Renewal of steel car parts with aluminium Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Međunarodni
Research and development of a Serbian net-zero energy house Laboratorija za termodinamiku i termotehniku Nacionalni
Research and development of new formula vehicle wheels 4x4, total mass up to 4 tons Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES Nacionalni
Restructuring of Mechanical Engineering Studies Centar za informacione tehnologije - CIT Međunarodni
Restructuring of Mechanical Engineering Studies Istraživanje buke i vibracija vozila Međunarodni
Reverzni inženjering i izrada prototipa ručice Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Projekti sa preduzećima
Reverzni inženjering i modeliranje lampice za led diodu Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Projekti sa preduzećima
Reverzni inženjering ploče razmenjivača toplote i simulacija oblikovanja lima Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Projekti sa preduzećima
Revitalizacija i repopulacija linjaka (Tinca tinca) u ribnjačke sisteme i otvorene vode Srbije Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Nacionalni
Rural Sustainable Development Through Integration Of Renewable Energy Technologies In Poor European Regions Laboratorija za termodinamiku i termotehniku Međunarodni
Rаzvoj energetski efikаsnog postrojenjа zа gаsifikаciju i kogenerаciju čvrste biomаse Centar za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku Nacionalni
Science teacher education revision and upgrading Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića Međunarodni
Set up a new laboratory system for NVH of vehicles as part of teaching curricula and redesign of laboratory practice to the Motor vehicles and IC engines course at the Faculty of Mechanical Engineering Istraživanje buke i vibracija vozila Međunarodni
Simulacija i analiza procesa oblikovanja opružnog kontakta Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Projekti sa preduzećima
Simulacija procesa valjanja profila za projektovanje mašine Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Projekti sa preduzećima
Simulacija višeoperacionog hladnog istiskivanja delova sa ozubljenjem Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Projekti sa preduzećima
Sinteza i reaktivnost novih organskih jedinjenja i kompleksa metala kao potencijalnih terapeutskih i biološki aktivnih agenasa Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića Nacionalni
Skeniranje i modeliranje segmenata pužnog vratila Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Projekti sa preduzećima
South East European GRID enabled eInfrastructure Development Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije Međunarodni
South East European GRID enabled eInfrastructure Development (2006-2008) Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije Međunarodni
South-Eastern European Grid-enabled eInfrastructure Development 2 Centar za bioinženjering - CBI Međunarodni
Specifični kompjuterski model koronarnih arterija kod pacijenta i predviđanje nastanka i razvoja arterosklerotičkog plaka Centar za bioinženjering - CBI Međunarodni
Strategijske i taktičke mere za rešavanje krize konkurentnosti realnog sektora u Srbiji Centar za ekonomska istraživanja Nacionalni
Strengthening Railway Vehicles Centre of Faculty of Mehanical Engineering Kraljevo – SeRViCe Centar za železnička vozila Međunarodni
Struktura novih kompleksa jona prelaznih metala i mehanizam njihovih reakcija sa biološki značajnim ligandima Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića Nacionalni
Student Counceling and Career Guidance Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje Međunarodni
Studija o izgradnji kapaciteta Republike Srbije u oblasti strateškog planiranja u energetskom sektoru Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine Međunarodni
SYNTHESIS (Synthesys of systematic resources) Laboratorija za opštu i primenjenu entomologiju Međunarodni
Taksonomska, biogeografska i autekološka istraživanja flore i faune Laboratorija za opštu i primenjenu entomologiju Nacionalni
Tekuće vode Srbije - istraživanje biodiverziteta i korišćenje podataka u tipologiji, izrade ekološkog indeksa i monitoringu ekološkog statusa Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Nacionalni
TEMPUS projekat "Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina" Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES Međunarodni
Teorijska i eksperimentalna istraživanja u mikrodozimetriji i radioekologiji Grupa za radijacionu fiziku Nacionalni
The development of components and systems for engines and vehicles Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES Nacionalni
The Emergence of Southern Multinationals and their Impact on Europe Centar za ekonomska istraživanja Međunarodni
The GLOBAQUA project Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Međunarodni
Transport biološki aktivnih molekula u fiziološkim membranama Centar za bioinženjering - CBI Nacionalni
Transport EU Western Balkan Network for Training, Support and Promotion of Cooperation in FP7 research activites Regional railway transport research and training centre foundation Centar za železnička vozila Međunarodni
Transport EU-Western Balkan Network for Training, Support and Promotion of Cooperation in FP7 research activities Centar za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku Međunarodni
Unapređenje javnih politika u Srbiji u funkciji poboljšanja socijalne sigurnosti građana i održivog privrednog rasta Centar za ekonomska istraživanja Nacionalni
Unapređenje konkurentnosti srpskih preduzeća kroz transfer novih tehnologija i podršku inovacijama Kooperativni trening centar - CTC Međunarodni
Usmerena sinteza, struktura i svojstva multifunkionalnih materijala Laboratorija za savremene materijale SANU - Odsek za amorfne sisteme Nacionalni
Uticaj snižavanja temperature vode u sekundarnom toku na smanjenje potrošnje energije u sistemu centralnog grejanja Laboratorija za termodinamiku i termotehniku Nacionalni
Virtual Engineering Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Međunarodni
Virtual Manufacturing Support for Enterprises in Serbia Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Međunarodni
WBC Virtual Manufacturing Network – Fostering an Integration of the Knowledge Triangle Kooperativni trening centar - CTC Međunarodni
Zаmenа ventilski uprаvljаnih sistemа sistemimа sа frekventnim regulаtorom Centar za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku Nacionalni
Ревалоризација, категоризација и ревизија на инсектите од збирката на тврдокрилци од фондот на Природонаучниот музеј на Македонија Laboratorija za opštu i primenjenu entomologiju Međunarodni
Утврдување на ретки и загрозени видови тврдокрилци (Coleoptera, Curculionidae) во Националниот Парк Пелистер Laboratorija za opštu i primenjenu entomologiju Međunarodni