logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Univerzitet u Kragujevcu
1838 – 1976 – 2013


Univerzitet u Kragujevcu, osnovan 1976. godine, nastao je na temeljima Liceja Knjaževstva Serbskog, prve visokoškolske institucije u modernoj Srbiji, osnovanoj pre 175 godina u Kragujevcu, ukazom kneza Miloša Obrenovića od 1. jula 1838. godine.

Univerzitet u Kragujevcu je samostalna visokoškolska ustanova koja u obavljanju svoje delatnosti objedinjuje obrazovni, naučnoistraživački, stručni i umetnički rad, kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja na 12 fakulteta u svom sastavu na kojima, na preko 100 akreditovanih studijskih programa na svim nivoima studija (osnovnim akademskim, master akademskim, integrisanim akademskim  i doktorskim studijama, kao i na dva studijska programa strukovnih studija) studira oko 20 000 studenata.

 

Fakulteti Univerziteta i Univerzitetska biblioteka sa Univerzitetskom galerijom imaju svoja sedišta u 6 gradova centralne Srbije: Kragujevcu, Čačku, Jagodini, Kraljevu, Užicu i Vrnjačkoj Banji.

1. AGRONOMSKI FAKULTET U ČAČKU

 www.afc.kg.ac.rs

2. EKONOMSKI FAKULTET U KRAGUJEVCU

 www.ekfak.kg.ac.rs

3. FAKULTET INŽENJERSKIH NAUKA U KRAGUJEVCU

 www.mfkg.kg.ac.rs

4. FAKULTET ZA MAŠINSTVO I GRAĐEVINARSTVO U KRALJEVU

 www.mfkv.kg.ac.rs

5. FAKULTET MEDICINSKIH NAUKA U KRAGUJEVCU

 www.medf.kg.ac.rs

6. PRAVNI FAKULTET U KRAGUJEVCU

 www.jura.kg.ac.rs

7. PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET U KRAGUJEVCU

 www.pmf.kg.ac.rs

8. FILOLOŠKO-UMETNIČKI FAKULTET U KRAGUJEVCU

 www.filum.kg.ac.rs

9. FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA U ČAČKU

 www.ftn.kg.ac.rs

10. FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA U JAGODINI

 www.pefja.kg.ac.rs

11. UČITELJSKI FAKULTET U UŽICU

 www.ucfu.kg.ac.rs

12. FAKULTET ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM U VRNJAČKOJ BANJI

 www.hit-vb.kg.ac.rs

13. UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA SA UNIVERZITETSKOM GALERIJOM U KRAGUJEVCU

 

 

Svoj nastanak i razvoj zasnovan na konceptu razuđenog univerziteta, Univerzitet u Kragujevcu pretvorio je u jednu od svojih prepoznatljivih prednosti, koja mu omogućava da koristi privredne i geografske potencijale i ljudske resurse teritorije koja se prostire na 5000 km2, a naseljava je oko 2,5 miliona stanovnika, čime je postao osnovna poluga razvoja i integrativni simbol Centralne Srbije.

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije je 22. maja 2009. godine uverenjem br. 612-00-1355/2008-04 akreditovala Univerzitet u Kragujevcu. Na Univerzitetu u Kragujevcu studijske programe  na svim nivoima realizuje oko 1100 nastavnika  i saradnika, odnosno 650 nastavnika i 450 saradnika, što je u odnosu na broj studenata visok standard u podizanju kvaliteta izvođenja i realizacije nastave, dok je u nacionalnim naučnim projektima učestvovalo više od 600 istraživača.

Od ukupnog broja nastavnika Univerziteta u Kragujevcu, prema zvaničnim podacima 33% nastavnika ispunjava uslove za mentora, u skladu sa usvojenim standardima, po čemu je Univerzitet u Kragujevcu u protekloj školskoj godini prvorangirana samostalna visokoškolska ustanova u Republici. Prema podacima Nacionalnog saveta za nauku dva fakulteta Univerziteta u Kragujevcu rangirani su među prvih 10, naučno-istraživačkih institucija, i to:

Na Univerzitetu i fakultetima u njegovom sastavu organizuje se i obavlja naučnoistraživački rad kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja u svih pet obrazovno-naučnih odnosno umetničkih polja: prirodno-matematičkih, društveno-humanističkih, medicinskih, tehničko-tehnoloških nauka i polja umetnosti. Pored toga realizuju se i istraživanja interdisciplinarnog i multidisciplinarnog karaktera, u kojima su osim nastavnog i naučnog osoblja uključeni i studenti akademskih i doktorskih studija.

Na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu, do sada je stručna, akademska i naučna  zvanja steklo oko 35 000 svršenih studenata, magistriralo je preko 1000, naučni stepen doktora nauka steklo je oko 800 doktoranata i specijaliziralo oko 100 specijalista. Osim toga, izabrano je i 23 počasnih doktora Univerziteta među kojima su: akademici Ljubomir Simović, vajar Nikola Koka Janković, slikari Vladimir Veličković i  Nikola Gvozdenović Gvozdo (Crna Gora), književnik Barnabir Vongar (Australija), dramski pisac Harold Pinter (Engleska)  4 profesora emeritusa: Prof. dr Miodrag Lukić, Prof. dr Aleksa Maričić, Prof. dr Ivan Gutman, akademik Prof. dr Radmila Bakočević.

Univerzitet u Kragujevcu nosilac je i partner na preko 40 međunarodnih projekata iz različitih programa koje finansira Evropska Unija i međunarodne organizacije (TEMPUS, FP7, COST, SCOPES, Erazmus Mundus itd.) na čijoj realizaciji je angažovano preko 300 nastavnika, istraživača i saradnika Univerziteta. Univerzitet u Kragujevcu je, u okviru realizacije aktivnosti ugovorenih međunarodnim TEMPUS projektima od 2009. godine osnovao sledeće organizacione jedinice, bez svojstva pravnog lica: