logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Page: First Prev Next Last
Naziv Naziv entiteta Tip    
Testiranje biološke aktivnosti i mehanizama delovanja aktivnih supstanci potencijalnih lekova Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju Laboratorijski test
3D skeniranje objekata Laboratorija 3D impuls Usluga
Alat za završnu obradu površina metodom kotrljanja čelične kuglice po površini predmeta obrade Centar za revitalizaciju industrijskih sistema - CRIS Prototip
Analiza finansijskih izveštaja i praćenje finansijskih performansi Centar za ekonomska istraživanja Usluga
Antibakterijska i antifungalna aktivnost Laboratorija za mikrobiologiju Laboratorijski test
Antibiofilm aktivnost primenom metode razblaženja Laboratorija za mikrobiologiju Laboratorijski test
Aplikativna baza podataka Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Metodologija
Atestiranja, sertifikovanja i revizije urađenih projekata uređaja i sistema termotehnike, procesne tehnike, i konvecionalne i obnovljive energetike Laboratorija za termodinamiku i termotehniku Usluga
Biološki monitoring kopnenih voda Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Obuka
Biotehnološka sanacija i uređenje balti na delu Dunav - Mala Vrbica sistem „ALARM+” Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Tehničko rešenje
Brza izrada porototipova Kooperativni trening centar - CTC Usluga
Brza izrada prototipova/ proizvoda/ alata metodom selektivnog laserskog sinterovanja metala i plastike (poliamid, kompoziti, čelik, aluminijum) Laboratorija 3D impuls Usluga
CAD/CAM modeliranje Kooperativni trening centar - CTC Obuka
CAM modeliranje i generisanje NC koda za troosne CNC glodalice Kooperativni trening centar - CTC Obuka
Četvoroosna merna mašina - Tribološki merni centar Centar za revitalizaciju industrijskih sistema - CRIS Prototip
Dinamička analiza mehaničkih prenosnika snage Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES Obuka
Dinamička ispitivanja železničkih vozila na sudar Centar za železnička vozila Metodologija
Dinamička ispitivanja železničkih vozila u vožnji Centar za železnička vozila Metodologija
Dvostepeni cikloidni reduktor nove koncepcije Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES Prototip
Elektronski medicinski uređaji Kooperativni trening centar - CTC Obuka
Evaluacija obrazovnog softvera od strane sertifikovanih recenzenata Laboratorija E - Lab Usluga
Finansije i računovodstvo Centar za ekonomska istraživanja Obuka
Hibridni kolektor za dobijanje toplote i elektroenergije Laboratorija za termodinamiku i termotehniku Prototip
Hibridni koncentrator za proizvodnju toplote i elektroenergije Laboratorija za termodinamiku i termotehniku Prototip
Hidro-informacioni sistem "Drina" Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije Softver
I3E Strateška istraživačka agenda Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Strategija
Industrijska metrologija Kooperativni trening centar - CTC Obuka
Informatičke veštine i znanja Centar za ekonomska istraživanja Obuka
Ispitivanja električnih mašina, projektovanje i konstukcija mašina pogona Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Usluga
Ispitivanja kočnice železničkih vozila u mestu Centar za železnička vozila Metodologija
Ispitivanja kočnice železničkih vozila u vožnji Centar za železnička vozila Metodologija
Ispitivanja materijala na Servohidrauličnom pulzatoru SHIMADZU (statičko ispitivanje materijala, mehanika loma, zamor materijala, ispitivanja na povišenim temeperaturama) Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Laboratorijski test
Ispitivanja torzione krutosti železničkih vozila Centar za železnička vozila Metodologija
Ispitivanja u postupku sertifikacije železničkih vozila prema važećim međunarodnim standardima i propisima Centar za železnička vozila Laboratorijski test
Ispitivanje elemenata ogibljenja železničkih vozila na zamor Centar za železnička vozila Metodologija
Ispitivanje hidrauličnih i pneumatskih komponenti Centar za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku Usluga
Ispitivanje materijala pomoću Hopkinsonovog štapa i servohidrauličkog pulzatora Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Laboratorijski test
Istosmerni reaktor za gasifikaciju biomase Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine Prototip
Istraživanje tržišta Centar za ekonomska istraživanja Usluga
Izrada elaborata energetske efikasnosti zgrada i njihovih energetskih pasoša Laboratorija za termodinamiku i termotehniku Usluga
Izrada energetskih revizija u zgradarstvu Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine Usluga
Izrada entomoloških učila Laboratorija za opštu i primenjenu entomologiju Usluga
Izrada kvalitetnih biznis planova Centar za ekonomska istraživanja Usluga
Izrada materijalnih i toplotnih bilansa energetskih postrojenja i postrojenja za zaštitu životne sredine (zaštita vazduha) Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine Usluga
Izrada potrebnih studija za mini hidroelektrane Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine Usluga
Izrada predinvesticionih i investicionih studija Centar za ekonomska istraživanja Usluga
Izrada programa upravljanja ribarskim područjima - Preduzeća korisnici ribarskih područja Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Usluga
Izrada projekata hladnovodnih i slatkovodnih ribnjaka i reprocentara - Preduzeća koja se bave uzgojem i prodajom ribe Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Usluga
Izrada projekata u oblasti ribarstva na otvorenim vodama - Komercijalni ribnjaci i sl. Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Usluga
Izrada projekata, revizije projekata, ekspertize i sudska veštačenja Centar za građevinsku i transportnu mehanizaciju Usluga
Izrada sistema kompenzacija Centar za ekonomska istraživanja Usluga
Izrada studija izvodljivosti i konsalting u njihovoj implementaciji Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Usluga
Izrada studija o proceni uticaja malih hidroelektrana i drugih hidroloških objekata na vodene ekosisteme Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Usluga
Izvоđenje prоgrаmа stručnе оbukе zа rаd nа pоslоvima izrаdе i uprаvlјаnjа prојеktnоm dоkumеntаciјоm mаšinskih kоnstrukciја nа osnоvu trоdimеnziоnаlnih mоdеlа dеlоvа i sklоpоvа Centar za građevinsku i transportnu mehanizaciju Obuka
Kastomizovani implatant sternuma Centar za informacione tehnologije - CIT Tehničko rešenje
Kompjuterska analiza konstrukcija Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES Obuka
Koncentrator za dobijanje toplotne energije Laboratorija za termodinamiku i termotehniku Prototip
Konsalting u primeni inovativnih tehnologija virtuelne proizvodnje Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Usluga
Konsultantske usluge iz šire oblasti proizvodnog mašinstva i mašinskih konstrukcija Centar za revitalizaciju industrijskih sistema - CRIS Usluga
Konsultantske usluge u oblasti modeliranja, simulacije i optimizacije realnih fizičkih i procesnih sistema Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije Usluga
Konsultantske usluge u oblasti projektovanja i razvoja računarskih sistema Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije Usluga
Konsultantske usluge, obuke, merenja, atestiranja, i razvoj proizvoda iz oblasti železničkog mašinstva i ispitivanja konstrukcija za potrebe privrednih subjekata. Centar za železnička vozila Usluga
Konsultativne usluge u oblasti ribarstva na otvorenim vodama Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Usluga
Konsultatnske usluge u razvoju obrazovnog softvera Laboratorija E - Lab Usluga
Kontrola dimenzija i oblika primenom sistema ATOS, TRITOP, FARO ARM Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Metodologija
Kontrola kvaliteta geometrije proizvoda Laboratorija 3D impuls Usluga
Kontrola radioaktivnosti u uvoznim i izvoznim materijalima Grupa za radijacionu fiziku Usluga
Kontrola tačnosti CNC mašina, primenom Renishaw QC10 ballbar uređaja Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Usluga
Konvektivni rekuperator toplote Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine Patent
Kopir glodalica za obradu drveta Centar za revitalizaciju industrijskih sistema - CRIS Proizvod
Kreiranje preduzetničkog poduhvata Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje Obuka
Kreiranje strategije promocije Centar za ekonomska istraživanja Usluga
Kursevi iz oblasti održavanja i projektovanja hidrauličkih i pneumatskih sistema. Centar za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku Obuka
Kursevi na temu savremenih tehnologija za brzi razvoj proizvoda Laboratorija 3D impuls Obuka
Kvalitativno i semikvantitativno određivanje genske ekspresije Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju Laboratorijski test
Kvantitativna (stereološka) mikrostrukturna analiza materijala Laboratorija za savremene materijale SANU - Odsek za amorfne sisteme Laboratorijski test
Linearna i nelinearna metoda konačnih elemenata, mehanika loma i zamora Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Obuka
Marketing Centar za ekonomska istraživanja Obuka
Markiranje i kvantifikacija proteina Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju Laboratorijski test
Mašine za proizvodnju bakarnih fitinga Centar za revitalizaciju industrijskih sistema - CRIS Prototip
Matematički kursevi svih nivoa Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije Obuka
Međunarodno poslovanje Centar za ekonomska istraživanja Obuka
Mehanohemijska sinteza feromagnetnih i keramičkih prahova Laboratorija za savremene materijale SANU - Odsek za amorfne sisteme Laboratorijski test
Menadžerske veštine za uspešno poslovanje Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje Obuka
Menadžment Centar za ekonomska istraživanja Obuka
Merenja visoke preciznosti optičkim i taktilnim mernim uređajima Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Usluga
Merenje emisije produkata sagorevanja Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine Usluga
Merenje i kontrola kvaliteta proizvoda Kooperativni trening centar - CTC Usluga
Metoda za detekciju tipa ćelijske smrti Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju Laboratorijski test
Metoda za ispitivanje visokofrekventne buke disk kočnica Istraživanje buke i vibracija vozila Metodologija
Metoda za određivanje krivih zamora Istraživanje buke i vibracija vozila Metodologija
Metode za određivanje parametara apoptoze Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju Laboratorijski test
Metodološki vodič za inovacije Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Metodologija
Metodološki vodič za inovacije - Aneks I Nacionalni profili Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Metodologija
Mikrobiološka karakterizacija bioaktivnih supstanci Laboratorija za mikrobiologiju Laboratorijski test
Modeliranje i optimizacija proizvodnih procesa primenom FE/FV simulacija Kooperativni trening centar - CTC Obuka
Monitoring stanja vodenih ekosistema i ribljeg fonda na otvorenim vodama Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Usluga
Mrest i reprodukcija akvarijumskih vrsta riba Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Usluga
Mrest i reprodukcija ribolovno značajnih vrsta riba Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Usluga
Multi-level patient-specific artery and atherogenesis model for outcome prediction, decision support treatment, and virtual hand-on training Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije Softver
Nova metoda za osiguranje mašine i njene zaštite pri prevrtanju - ROPS Centar za građevinsku i transportnu mehanizaciju Tehnologija
Numeričke simulacije i optimizacije procesa Kooperativni trening centar - CTC Usluga
Obuka i testiranje osnovne kompjuterske pismenosti u ECDL test centru Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Obuka
Obuka za korišćenje softverskog paketa za merenje i upravljanje Centar za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku Obuka
Obuka za korišćenje softverskog paketa za modeliranje i simulaciju Centar za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku Obuka
Obuka za programiranje PLC-ova Centar za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku Obuka
Obuka za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja Grupa za radijacionu fiziku Obuka
Određivanje citotoksičnosti - MTT test Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju Laboratorijski test
Određivanje koncentracije nitrita po Griess-u Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju Laboratorijski test
Određivanje koncentracije superoksid anjon radikala Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju Laboratorijski test
Određivanje koncentracije ukupnog glutationa spektrofotometrijski Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju Laboratorijski test
Određivanje mikrobioloških indikatora stanja i kvaliteta voda primenom direktnih i indirektnih metoda Laboratorija za mikrobiologiju Laboratorijski test
Optimizacija procesa i poboljšanje postojećih proizvoda i procesa primenom najsavremenijih VM (Virtual Manufacturing) softvera Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Usluga
Pisanje projekata za različite svrhe i namene Centar za ekonomska istraživanja Usluga
Pomoć pri izradi strategijskih planova Centar za ekonomska istraživanja Usluga
Praćenje ekspresije iNOS - imunofluorescenca Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju Laboratorijski test
Preduzetništvo i upravljanje projektima u savremenim uslovima poslovanja Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje Obuka
Pregled, ispitivanje uređaja i mašina za rad sa izdavanjem stručnih nalaza-atesta o primenjenim merama zaštite na radu Centar za građevinsku i transportnu mehanizaciju Usluga
Prenosnici snage kod obnovljivih izvora energije Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES Obuka
Prevencija defekata u tehnološkim procesima Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Usluga
Priprema fotorealističnih slika, virtuelne realnosti i multimedijalnih prezentacija Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Usluga
Probni sto za ispitivanje sanitarnih sigurnosnih uredjaja Centar za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku Prototip
Procena kvaliteta proizvoda kroz numeričku simulaciju (FE/FV) tehnologije Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Usluga
Procena vrednosti preduzeća i kapitala Centar za ekonomska istraživanja Usluga
PROGRAM INDUSTRIJSKIH STIPENDIJA (ISP) Kooperativni trening centar - CTC Metodologija
PROGRAM STUDENTSKE PRAKSE (PSP) Kooperativni trening centar - CTC Metodologija
Projektovanje alata Kooperativni trening centar - CTC Obuka
Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES Obuka
Prototip četvoroosne numerički upravlјane mašine za navarivanje Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Prototip
Prototip modularnog rešenja čelične montažne spratne garaže Centar za građevinsku i transportnu mehanizaciju Prototip
Provera habanja alata i procena veka kroz simulacione (FE) modele Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Usluga
Pružanje konsultativnih usluga i obuka u domenu entomologije Laboratorija za opštu i primenjenu entomologiju Usluga
Pružanje profesionalnih saveta u vezi sa izradnjom korporativnog imidža Centar za ekonomska istraživanja Usluga
Računanje osetljivosti cr-39 na radon Grupa za radijacionu fiziku Metodologija
Razdelnik snage R-170 za terensko vozilo - ZASTAVA IVECO Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES Prototip
Razmenjivač toplote (gas-gas) Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine Prototip
Razrada i primena nove biološke metode za procenu ekološkog statusa kopnenih vodenih ekosistema Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Metodologija
Razrada i primena novog modela za procenu rizika izumiranja i prioriteta konzervacije vrsta kopnenih voda Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Metodologija
Razvijanje predloga projekata Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje Obuka
Razvoj i implementacija elektronskih kurseva i elektronskih testova Laboratorija E - Lab Usluga
Razvoj naučnog, sistemskog i aplikativnog softvera Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije Usluga
Regionalni razvoj Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje Obuka
Reintrodukcija ugroženih, retkih, zaštićenih i strogo zaštićenih biljnih vrsta Botanička bašta u Kragujevcu Tehnologija
Reinženjering poslovnih procesa u savremenom preduzeću Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje Obuka
Rekuperativni razmenjivač toplote u industriji stakla Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine Prototip
Reprocentar za proizvodnju i uzgoj mlađi autohtone potočne pastrmke (Salmo trutta) u gornjem toku reke Tolišnice Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Tehničko rešenje
Reverzni inženjering Kooperativni trening centar - CTC Usluga
Reverzno inženjerstvo Laboratorija 3D impuls Usluga
Simulacija izrade alata na CNC glodalicama (DELCAM PowerMIl) Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Usluga
Simulacija nagrizanja lr115 detektora Grupa za radijacionu fiziku Metodologija
Skeniranje delova sa jednostavnom i složenom geometrijom Kooperativni trening centar - CTC Usluga
Snimanje magnetnih karakteristika magnetno mekih materijala do 10 kHz Laboratorija za savremene materijale SANU - Odsek za amorfne sisteme Laboratorijski test
Snimanje termomagnetnih i termoelektričnih svojstava materijala do 700 OC Laboratorija za savremene materijale SANU - Odsek za amorfne sisteme Laboratorijski test
Softver sa primerima za edukaciju u oblasti simulacija u bioinženjeringu - FEM-Examples Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije Softver
Softver za analizu zvuka sa slepog dopler aparata i određivanje svih relevantnih kliničkih parametara Centar za bioinženjering - CBI Softver
Softver za modeliranje mišića na molekularnom nivou Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije Softver
Softver za monitoring i prognozu dotoka u akumulacije sistema "Trebišnjica" Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije Softver
Softver za planiranje i monitoring sanacije proviranja voda ispod brane HE "Višegrad" Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije Softver
Softver za proračun efekata pneumatske proteze za koleno – Brace Designer Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije Softver
Softver za simulaciju opterećenja kičmenog stuba Centar za bioinženjering - CBI Softver
Softver za simulaciju protoka krvi kroz krvne sudove Centar za bioinženjering - CBI Softver
Softver za simulaciju strujanja vazduha u alveolama Centar za bioinženjering - CBI Softver
Softverski paket SPH07 Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije Softver
Softverski sistem PAK-Multiphysics Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Softver
Specijalizovane informatičke obuke i radionice svih nivoa Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije Obuka
Specijalni prenosnici snage Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES Obuka
Statička ispitivanja železničkih vozila Centar za železnička vozila Metodologija
Sticanje preduzetničkih veština Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje Obuka
Strateška istraživačka agenda - Aneks I Nacionalni profili Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Strategija
Tehnike krioprezervacije sperme riba Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Metodologija
Termovizijska snimanja i ispitivanja procesa i materijala (statička i danimička) Laboratorija za savremene materijale SANU - Odsek za amorfne sisteme Laboratorijski test
Test koji prati promenu migratornog potencijala Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju Laboratorijski test
Tribometar TPD 2000 Centar za revitalizaciju industrijskih sistema - CRIS Prototip
Tribometar TPD 95 Centar za revitalizaciju industrijskih sistema - CRIS Prototip
TSNA metodologija Kooperativni trening centar - CTC Metodologija
Ulazne fajle sa ornl matematičkim fantomom ljudskog tela za mcnp 4b Grupa za radijacionu fiziku Metodologija
Univerzitetska strategija za razvoj celoživotnog učenja Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje Strategija
Upravljanje ljudskim resursima i komunikacija Centar za ekonomska istraživanja Obuka
Upravljanje projektom Kooperativni trening centar - CTC Obuka
Uređaj za ispitivanje buke disk kočnica Istraživanje buke i vibracija vozila Proizvod
Uređaj za ispitivanje dinamičke popustljivosti tangencijalno opterećenih spojeva Centar za revitalizaciju industrijskih sistema - CRIS Prototip
Uređaj za ispitivanje statičke popustljivosti tangencijalno opterećenih spojeva Centar za revitalizaciju industrijskih sistema - CRIS Prototip
Uređaj za određivanje momenata inercije vozila Istraživanje buke i vibracija vozila Proizvod
Uspostavljanje i održavanje infrastrukture za elektronsko učenje Laboratorija E - Lab Usluga
Uvođenje i primena CAD alata u svim oblastima mašinskog konstruisanja CAD Laboratorija Usluga
WBC Regional Model of University-Enterprise Cooperation Kooperativni trening centar - CTC Metodologija
Zatvoreno kolo snage za ispitivanje zupčastih prenosnika Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES Laboratorijski test