logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Mikrobiološka karakterizacija bioaktivnih supstanci

(LABORATORIJSKI TEST)

Vrste uzoraka koji se ispituju: (a) hemijske supstance – sintetisane neorganske ili organske supstance sa potencijalnom biološkom (antioksidacionom, antimikrobnom, antibiofilm) aktivnosću; (b) ekstrakti i izolovane čiste komponente prirodnih izvora - biljke, lišajevi, gljive, propolis. Model sistemi na kojima se testiraju efekti uzoraka - standardni sojevi (proizvođač: American Type Culture Collection - ATCC), klinički izolati i izolati iz prirode.