logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Određivanje mikrobioloških indikatora stanja i kvaliteta voda primenom direktnih i indirektnih metoda

(LABORATORIJSKI TEST)

Mikrobiologija voda - Mikrobiološki (bakteriološki) indikatori stanja i kvaliteta voda primenom direktnih metoda (membranska filtracija) i indirektnih (odgajivačkih) metoda.
Određuju se indikatori stanja i kvaliteta voda sa ekološkog aspekta (ukupan broj bakterija, broj aerobnih heterotrofa - psihrofila i mezofila, broj fakultativnih oligotrofa, zastupljenost i brojnost različitih fizioloških grupa bakterija) kao i indikatori stanja i kvaliteta voda sa sanitarno-ekološkog aspekta (ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, brojnost Clostridium perfringens).