logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” (Laboratorija)
Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
www:
Home page
email:
simic@kg.ac.rs

Laboratorija za hidrobiologiju je deo Instituta za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu. Istraživanja su vezana za proučavanje zajednica planktona, bentosa i nektona slatkovodnih ekosistema sa aspekta biodiverziteta i korišćenja u oblasti biološkog monitoringa i održivog korišćenja resursa.

Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama „Akvarijumje posebna organizaciona jedinica Instituta za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta. Centar je osnovan 1999. godine, a nastao je po idejnom projektu profesora Simića, zbog potrebe da se sve veći broj hidrobionata mora aktivno štititi, gajiti i razmnožavati u strogo kontrolisanim veštačkim uslovima. Akvarijum je jedini objekat takve vrste u Srbiji koga je do sada obišlo preko 500 000 posetilaca, najviše učenika iz naše zemlje i regiona, kao i veliki broj stranih delegacija i naučnih radnika. Nalazi se na površini od oko 500 m2. Na ovom prostoru izloženi su akvarijumi i akvaterarijumi čija ukupna zapremina iznosi preko 60 000 litara. U izložbenom prostoru Akvarijuma je smeštena kolekcija slatkovodnih organizama naše zemlje i Balkanskog poluostrva, Evrope, Azije, Afrike, Amerike i Australije.

Celine Akvarijuma

 • Osnovna izložbena postavka koja se sastoji od geografskih celina koje su organizovane tako da obuhvataju faunu naše zemlje, Evrope i dalekih kontinenata, ali i posebnih celina koje ilustruju različite tipove vodenih ekosistema;
 • Eksperimentalno mrestilište koje se koristi za naučni i stručni rad iz oblasti reproduktivne biologije riba i rakova;
 • Laboratorija za krioprezervaciju;

Značaj Akvarijuma

 • Prezentacija i očuvanje prirodnog bogatstva i raznovrsnosti živog sveta slatkovodnih ekosistema,
 • Ex situ programi ugroženih vrsta,
 • Banka gena autohtonog biodiverziteta riba i makrobeskičmenjaka Srbije u obliku živih populacija i polnih produkata (krioprezervacija - spermatozoidi),
 • Formiranje i održavanje baze podataka o biodiverzitetu kopnenih voda,
 • Edukacija studenata, školske dece i građana,
 • Jačanje biološke i ekološke svesti o potrebi očuvanja kopnenih voda,
 • Poboljšanje turističke ponude grada Kragujevca.
Prezime i ime email Matična institucija
true Simić Vladica simic@kg.ac.rs Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Dr Simić Snežana snezasi@kg.ac.rs Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Đorđević Nevena Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Kovačević Simona Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Milošković Aleksandra Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Petrović Ana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Radenković Milena Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Radojković Nataša Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
 • Aplikativna baza podataka - Simić V., Simić S., Petrović A., Šorić V., Paunović M., Dimitrijević V. (2006): Biodiverzitet akvatičnih ekosistema Srbije i ex situ zaštita „BAES ex situhttp://baes.pmf.kg.ac.rs
 • Razrada i primena nove biološke metode za procenu ekološkog statusa kopnenih vodenih ekosistema - Balkan Biotički Index BNBI i fish BNBI (fBNBI)

Vladica Simić, Snežana Simić (1999): Use of the river macrozoobenthos of Serbia to formulate a biotic index. Hydrobiologia. Volume 416, pp 51-64.

Metoda je obavezna pri određivenju kvaliteta vode u Srbiji: Pravilnik o referentnim uslovima za tipove površinskih voda (Sl. glasnik Republike Srbije, br. 67/2011)

 • Razrada i primena novog modela za procenu rizika izumiranja i prioriteta konzervacije vrsta kopnenih voda. ESHIPPOglobal, kao i specijalizovanih modela ESHIPPOfish (namenjen za komercijalne riblje vrste) i ESHIPPOcrayfish  (namenjen konzervaciji dekapodnih rakova)

Simić V., Simić S., Paunović M., Cakić P. (2007): Model of assessment of critical risk of extinction and the priorities of protection of endangered aquatic species at the national level. Biodiversity and  Conservation. 16: 2471-2493. (ISSN 0960-3115)

Simić V.M., Simić S.B., Stojković Piperac M., Petrović A., Milošević Dj. (2014).  Commercial fish species of inland waters: A model for sustainability assessment and management. Science of the Total Environment, 497: 642-650. (ISSN 0048-9697) 

 • Tehnike krioprezervacije sperme riba i to: linjaka (Tinca tinca), mladice (Hucho hucho) i potočne mrene (Barbus balcanicus)

Lujić J., Radojković N., Simić V., Marinović Z., Bjelić-Čabrilo O., Kostić D., Ćirković M. (2013): The applycation of cryopreservation in aquaculture. IX Medjunarodni gospodarsko-znanstveni skup o ribarstvu, Vukovar

1. Simić V.M., Simić S.B., Stojković Piperac M., Petrović A., Milošević Dj. (2014).  Commercial fish species of inland waters: A model for sustainability assessment and management. Science of the Total Environment, 497: 642-650. (ISSN 0048-9697)  M21

2. Stojković M., Milošević Dj., Simić S., Simić V. (2014) Using a fish-based model to assess the ecological status of lotic systems in Serbia. Water Resources Management 28: 4615-4629. (ISSN 0920-4741) М21

3. Klobucar G., Podnar M.,  Jelic M., Franjevic D.,  Faller M.,  Stambuk A., Gottstein S.,  Simic M V., Maguire I. (2013). Role of the Dinaric Karst (western Balkans) in shaping the phylogeographic structure of the threatened crayfish Austropotamobius torrentium. Freshwater Biology, 58 (6) 1089-1105. ( ISSN: 0046-5070) М21

4. Milosević Dj., Stojković M., Čerba D., Petrović A., Paunović M., Simić V. (2014). Different aggregation approaches in the chironomid community and the threshold of acceptable information loss. Hydrobiologia, 727 (1): 35-50. (ISSN 0018-8158)   М22

5. Milosević Dj., Simić V., Stojković M., Čerba D., Mančev D., Petrović A., Paunović M. (2013). Spatio-temporal pattern of the Chironomidae community: toward the use of non-biting midges in bioassessment programs. Aquatic Ecology, 47: 37-55. (ISSN 1386-2588)  М22

6. Мilosevic Dj., Simic V., Stojkovic M., Zivic I. (2012). Chironomid faunal composition represented by taxonomic distinctness index reveals environmental change in a lotic system over three decades. Hydrobiologia, 683 (1), pp. 69-82. (ISSN: 0018-8158) М22

7. Stojkovic M., Simic V., Milosevic Dj., Mancev D., Penczak T. (2013). Visualization of fish community distribution patterns using the self-organizing map: A case study of the Great Morava River system (Serbia). Ecological modelling. 248:20-29. ( ISSN: 0304-3800)  М22

8. Simić, V., Simić S., Paunović, M., Cakić, P. (2007): Model of assessment of critical risk of extinction and the priorities of protection of endangered aquatic species at the national level. Biodiversity and  Conservation. 16: 2471-2493. (ISSN 0960-3115) М22

9. Simić, S., Pantović, N. (2010): Observations on the rare alga Thorea hispida (Thore) Desvaux (Rhodophyta) from Serbia. Cryptogamie Algologie, 31 (3): 343-353. ISSN 0181-1568, М23.

10. Simic S., Komarek, J., Djordjević, N. (2014). The confirmation of the genus Glaucospira (Cyanobacteria) and the occurrence of Glaucospira laxissima (G. S. West) comb. nova in Serbia. Cryptogamie Algologie, 35 (3):257-269. doi/10.7872/crya.v35.iss3.2014.259. M23

11. Petrović A., Milosević Dj., Paunović M., Simić S., Djordević N., Stojković M., Simić V. (2014). New data on distribution and ecology of mayflies larvae (Insecta: Ephemeroptera) of Serbia (Central part of Balkan Peninsula). Turkish Journal of Zoology. DOI: 10.3906/zoo-1304-2  (ISSN 1300-0179) M23

12. Vladica Simić, Snežana Simić (1999): Use of the river macrozoobenthos of Serbia to formulate a biotic index. Hydrobiologia Volume 416, pp 51-64. M22

Kontakt osoba
email:
simic@kg.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Radoja Domanovića 12, Kragujevac
Tel:
+381 34 300 246
(FOS1) Natural sciences
check Chemical sciencescheck Biological sciences
keywords
naučno-istraživački projekti Hidrobiologija konzervaciona biologija akvarijum akvakultura ribarstvo biološki monitoring krioprezervacija baze podataka BAES ex situ alge plankton bentos alohtone vrste invazivne vrste