logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab (Laboratorija)
Fakultet tehničkih nauka u Čačku
www:
Home page
email:
miroslav.bjekic@ftn.kg.ac.rs

U laboratoriji za električne mašine, pogone i regulaciju se izvode laboratorijske vežbe iz predmeta :
•    Električne mašine
•    Elektromotorni pogoni
•    Regulacija elektromotornih pogona
Laboratorije za Električne mašine, Elektromotorne pogone i Regulaciju elektromotornih pogona se nalaze u sastavu Fakulteta tehničkih nauka u Čačku. U laboratoriji se izvode vežbe na studijskim programima osnovnih studija Elektroenergetika, Računarsko inženjerstvo i Mehatronika i master diplomskih studija studijskog programa Daljinsko upravljanje. Studentima je na raspolaganju Moodle sistem za elektronsko učenje na kome su postavljeni materijali kurseva. Za pristupanje ovim kursevima je potrebno izvršiti prijavljivanje. Lozinke kurseva se dobijaju na zahtev. 

Delatnost:

•    Izvođenje laboratorijskih vežbi i ogleda za potrebe studijskih programa Elektrotehničkog i računarskog inženjerstva na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
•    Pružanje usluga laboratorijskog ispitivanja motora i pogona za potrebe privrede
•    Modernizacija naučno-obrazovnog procesa uvođenjem novih postupaka i metoda ispitivanja električnih mašina
•    Modelovanje, konstuisanje i testiranje novih protopipova mašina i uređaja
•    Organizacija stručnih predavanja, obuka, simpozijuma i konferencija sa tematikom električnih mašina i pogona

 

Prezime i ime email Matična institucija
true Bjekić Miroslav miroslav.bjekic@ftn.kg.ac.rs Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Božić Miloš Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Rosić Marko marko.rosic@ftn.kg.ac.rs Fakultet tehničkih nauka u Čačku

Postavljen set laboratorijskih vežbi iz:
•    Električnih mašina - http://www.empr.ftn.kg.ac.rs/elmas.html
•    Elektromotornih pogona -  http://www.empr.ftn.kg.ac.rs/elpog.html
•    Regulacija elektromotornih pogona - http://www.empr.ftn.kg.ac.rs/regpog.html
Razvoj novih mernih aparatura i uređaja:
•    Aparatura za tipska ispitivanja asinhronih i jednosmernih motora
•    Aparatura za merenje momenta motora i određivanje mehaničkih karakteristika
•    Aparatura za ispitivanje koračnih motora
•    Edukativni pano sa elementima automatike
•    Aparatura i softver za određivanje klase energetske efikasnosti trofaznih asinhronih motora snaga do 7,5 kW
•    Elektromagnetna kočnica za kontrolisano opterećivanje električnih motora do 7.5kW
•    Konstrukcija prototipa četvoroosne numerički upravljane mašine za navarivanje

 

1.    Bjekić, M., Stević, Z., Milovanović A. i Antić S., Regulacija elektromotornih pogona, Tehnički fakultet Čačak, 2010, ISBN 978-86-7776-099-1
2.    Bjekić, M., Stojanović, D., Jeftenić, B., Štatkić, S., Bebić, M., Ristić, L., Bjekić, D., Milovanović, A., Krneta, R., Plazinić, M., Antić, S., Rosić, M., Božić, M., Koprivica, B., .,Energetska efikasnost elektromotornih pogona“, Monografija, Tehnički fakultet Čačak, 2012. 
    ISBN 978-86-7776-147-9
3.    Bjekic, M., Antic, S., Milovanovic, A, „Permanent Magnet DC Motor Friction Measurement and Analysis of Friction’s Impact“, Internationa Review of Electrical Engineering (I.R.E.E), Vol. 6 No. 5, pp. 2261-2269, 2011. ISSN 1827-6679
    http://www.praiseworthyprize.com/IREE-latest/IREE_vol_6_n_5.html [M22] 
4.    Dragićević, S., Peulić, A., Bjekić, M., Krneta, R. (2012),  Temperature monitoring of school building. Validation of simulation model by comparison with wireless flexible measurement data, Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences, Vol 65, No8,
    pp.1145-1150, 2012. ISSN 1310-1331http://www.proceedings.bas.bg/2012_8_cntent.html# [M23] 
5.    Koprivica, B., Bozić, M., Rosić, M., Bjekić,M., “Application of Standard and Modified Eh-Star Test Method for Induction Motor Stray Load Losses and Efficiency Measurement”, Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 9, No. 3, October 2012, 277-391
    ISSN1451-4869 http://www.journal.tfc.kg.ac.rs/Vol_9-3/06-Koprivica-Bozic-Rosic-Bjekic.pdf  [M24]  
6.    Bjekić M. i Rosić M. Kontaktorska oprema u pogonu asinhronog motora, laboratorijski praktikum sa CD-om, Tehnički fakultet Čačak, 2008, ISBN 978-86-7776-071-7
7.    Božić, M., Rosić, M., Koprivica, B.,Bjekić, M., Antić, S., “Efficiency classes of three-phase, cage-induction motors (IE-code) software”, INDEL2012, IX Symposium Industrial Electronics, INDEL 2012, pp 87-91, November 1-3, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 2012 

Kontakt osoba
email:
miroslav.bjekic@ftn.kg.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Svetog Save 65, Čačak
Tel:
+381 32 302 713
(FOS2) Engineering and technology
check Electrical engineering, electronic engineering, information engineeringcheck Mechanical engineering
keywords
električne mašine elektromotorni pogoni regulacija elektromotornih pogona ispitivanje