logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Laboratorija za mikrobiologiju (Laboratorija)
Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
www:
/
email:
ljilja@pmf.kg.ac.rs

Laboratorija za mikrobiologiju je u sastavu Instituta za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu. Osnovna delatnost Laboratorije je vezana za naučno-istraživački i nastavni rad u oblasti mikrobiologije, a u okviru studija biologije i ekologije. Cilj laboratorije je da originalnošću naučno-istraživačkog rada, uvođenjem novih i inoviranjem postojećih metoda doprinese unapređenju postojećih saznanja iz ekologije mikroorganizama, mikrobiologije zemljišta i voda i drugih relevantnih oblasti. Osavremenjivanje i unapređenje nastavnog procesa u okviru doktorskih studija rezultiralo je formiranjem naučnog kadra koji danas ima značajnu ulogu u mikrobiološkim istraživanjima.

Delatnost:

•    Doprinos naučnim saznanjima u oblasti mikrobiologije sa posebnim aspektom na fiziološku aktivnost i kontrolu mikroorganizama 
•    Mikrobiološka karakterizacija novosintetisanih antimikrobnih supstanci i antimikrobnih supstanci biljnog porekla sa jasnim povratnim informacijama relevantnim za unapređenje njihove efikasnosti 
•    Unapređenje znanja u oblasti ekologije mikroorganizama sa posebnim aspektom na ulogu mikroorganizama u prirodnim ekosistemima i njihove odnose sa drugim činiocima u biocenozi
•    Ispitivanje sanitarnog i ekološkog kvaliteta vodenih ekosistema radi objektivne procene stanja, kreiranja i uspostavljanja adekvatnog monitoring sistema, jačanja kapaciteta za zaštitu, smanjenje zagađenja i unapređenje kvaliteta prirodnih voda Srbije
•    Kreiranje i implementiranje jedinstvenog integralnog informacionog sistema o akumulacijama i jezerima Srbije (SeLaR -  Serbian Lakes and Reservoirs Info system) i stvaranje informatičke osnove za arhiviranje raspoloživih limnoloških podataka u elektronskom obliku i njihovu obradu u informacije potrebne svim korisnicima
•    Edukacija mladog naučnog kadra kroz rad sa studentima master i doktorskih studija
•    Rad sa strukovnim organizacijama i unapređenje efikasnosti njihovog rada kroz implementaciju savremenih laboratorijskih metoda i demonstraciju primera dobre laboratorijske prakse
•    Podizanje nivoa ekološke svesti u društvu sa posebnim osvrtom na mesto i značaj higijensko-sanitarnih pokazatelja kvaliteta i procenu mikrobioloških rizika

 

Prezime i ime email Matična institucija
true Čomić Ljiljana ljilja@pmf.kg.ac.rs Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Nikolić Miloš Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Ostojić Aleksandar ostojic@kg.ac.rs Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Radojević Ivana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Stefanović Olgica Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Vasić Sava Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu

•    Objavljeno više od 50 radova u međunarodnim naučnim časopisima sa Tompson liste i 50 radova u nacionalnim naučnim časopisima
•    Više od 200 radova saopšteno na međunarodnim/nacionalnim naučnim skupovima
•    Saradnici Laboratorije su učestvovali na više međunarodnih projekata: 1 iz programa FP7, 2 iz programa TEMPUS, 1 iz COST programa
•    U periodu 1990.-2014. realizovano je/se realizuje 12 naučnih projekata iz programa osnovnih istraživanja i programa  tehnološkog razvoja 
•    Urađen veći broj studija životne sredine (Šumadija i Pomoravlje, Kragujevac, Kruševac) kao i studije vezane za vodosnabdevanje Kragujevca
•    Kreiran je originalan mWQI indeks za kvalitet vode na bazi mikrobioloških pokazatelja
•    Razvijen je i implementiran integralni informacioni sistem o jezerima i akumulacijama Srbije (SeLaR info-system) (http://selar.pmf.kg.ac.rs)

 

1.    Licina B, Stefanovic O, Vasic S, Radojevic I, Comic Lj. 2013.  Biological activities of the extracts from wild growing Origanum vulgare L. Food control.doi.org/10.1016/j.foodcont.2013.03.020
2.    Ranković V., Radulović J., Radojević I., Ostojić A., Čomić Lj. 2012. Prediction of dissolved oxygen in reservoirs using adaptive network-based fuzzy inference system. Journal of Hydroinformatics.  14, 1:167–179 ISSN 1464-7141
3.    Stefanović O, Radojević I, Vasić S, Čomić Lj. 2012. Antibacterial activity of naturally  occurring compounds from selected plants. Chapter 1 in Antibacterial Agents, ed. Varaprasad Bobbarala. In Tech - Open Access Publisher, ISBN 978-953-51-0723-1. 
4.    Mitrović T, Stamenković S, Cvetković V, Tošić S, Stanković M, Radojević I, Stefanović O, Čomić L, Đačić D, Ćurčić M, Marković S 2011. Antioxidant, Antimicrobial and Antiproliferative Activities of Five Lichen Species. Int. Journal of Molecular Sciences, 12(8):5428-5448 
5.    Čomić Lj, Ranković B., Novevska V., Ostojić A. 2010. Diversity and dynamics of the fungal community in Lake Ohrid (Macedonia). Aquatic biology. 9, 2: 169-176. ISSN 1864-7790

Kontakt osoba
email:
ljilja@pmf.kg.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Srbija
Tel:
+381 34 336 223 lok. 266
(FOS1) Natural sciences
check Biological sciences
keywords
edukacija Mikrobiologija Ekologija mikroorganizama Primenjena mikrobiologija Mikrobiološka karakterizacija bioaktivnih supstanci Mikrobiološki aspekti kvaliteta prirodnih ekosistema Mikrobiologija akvatičnih ekosistema Sanitarno-ekološki aspekti kvaliteta vode za piće i životnih namirnica Primena informacionih tehnologija u mikrobiološkim istraživanjima Antimikrobna aktivnost MIC MMC Antibiofilm Fiziološke grupe mikroorganizama Mesto i odnosi mikroorganizama u biocenozi Metode sanitarne mikrobiologije Biohemijske metode za određivanje aktivnosti mikroorganizama Metode Data mining sa aspekta uslovljenosti i predviđanja mikroorganizama naučno-istraživački projekti studije konsalting pružanje usluga trećim licima