logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Botanička bašta u Kragujevcu (Istraživačka grupa)
Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
www:
/
email:
gdjelic@pmf.kg.ac.rs

Botanička bašta je organizaciona celina Instituta za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, a nalazi se u sklopu Memorijalnog parka ‘’21. oktobar’’, na površini od 18,6ha. Formiranje Botaničke bašte započeto je 1992. godine sa ciljem očuvanja genetičke i specijske raznovrsnosti flore Srbije, istraživanja u aklimatizaciji i introdukciji vrsta, edukaciji učenika i studenata u oblasti zaštite biodiverziteta i životne sredine kao i povećanju biološke i ekološke kulture stanovništva. Svečano je otvorena 08. 09. 1997. godine. 
U okviru Botaničke bašte postoje tri celine:
• Izložbena celina – u kojoj se nalazi dekorativni deo, kružni plato sa bistom Josifa Pančića, dendrarijum,
    alpinetum, specijske kolekcije i lavirint sa endemičnim vrstama 
• Administrativno-naučna celina i 
• Ekonomsko-proizvodna celina - u kojoj se nalazi rasadnik.

Ciljevi istraživačkog i istraživačkog i edukativnog rada u okviru Botaničke bašte su:

 • doprinos naučnim saznanjima u oblasti zaštite i očuvanja biodiverziteta flore sa posebnim aspektom na očuvanje biodiverziteta flore Srbije
 • doprinos očuvanju i reintrodukciji ugroženih, retkih, zaštićenih i strogo zaštićenih biljnih vrsta
 • unapređenje znanja o flori Srbije i sveta
 • edukacija mladog naučnog kadra kroz rad sa studentima master i doktorskih studija
 • edukacija predškolske i školske omladine u oblsti zaštite i očuvanja biodiverziteta flore kroz realizovanje edukativnih radionica na terenu Botaničke bašte
 • edukacija najšire populacije o potrebi zaštite biodiverziteta
 • podizanje nivoa ekološke svesti u društvu sa posebnim osvrtom na mesto i značaj biljaka.
Prezime i ime email Matična institucija
true Đelić Gorica gdjelic@pmf.kg.ac.rs Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Branković Snežana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Grbović Filip Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Jakovljević Dragana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Radulović Monika Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Stanković Milan mstankovic@kg.ac.rs Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Topuzović Marina marina@kg.ac.rs Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu

Nastavnici i saradnici sa Instituta za biologiju i ekologiju koji su angažovani i  u Botaničkoj bašti  su učestvovali u radu više nacionalnih i međunarodnih projekata. Kroz realizaciju tih projekata, radilo se na formiranju Botaničke bašte i istovremeno na reintrodukciji pojedinih biljnih vrsta. 

 1. Stanković Milan S., Niciforović Neda, Mihailović Vladimir, Topuzović Marina D, Solujić Slavica. Antioxidant activity, total phenolic content and flavonoid concentrations of different plant parts of Teucrium polium L. subsp polium. ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE, (2012), vol. 81 br. 2, str. 117-122
 2. Jakovljević Dragana Z.,  Stankovic Milan S., Topuzovic Marina D. Seasonal variability of Chelidonium majus L. Secondary metabolities content and antioxidant activity. EXCLI JOURNAL, (2013), vol. 12 , str. 260-268.
 3. Stanković Milan S., Radojević Ivana D,  Ćurčić Milena G., Vasić Sava M., Topuzović Marina D.,D., Čomic Ljiljana R.,  Markovic Snežana D.  Evaluation of biological activities of goldmoss stonecrop (Sedum acre L.) TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, (2012), vol. 36 br. 5, str. 580-588.
 4. Brankovic Snezana R, Pavlović-Muratspahic Dragana, Topuzović Marina D, Glišić Radmila, Banković Dragić D, EXCLI JOURNAL, (2011), vol. 10 br. , str. 230-239. Environmental study of some metals on several aquatic macrophytes. AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, (2011), vol. 10 br. 56, str. 11956-11965.
 5. Stankovic Milan S., Radojevic Ivana D,  Stefanovic Olgica D., Topuzovic Marina D, Čomić Ljiljana R. Brankovic Snežana R. Immortelle  (Xeranthemum Annuum L.) as a Natural Source of Biologically Active Substances. EXCLI JOURNAL, (2011), vol. 10, str. 230-239.
Kontakt osoba
email:
gdjelic@pmf.kg.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Srbija
Tel:
+381 34 336 223 lok. 275
(FOS1) Natural sciences
check Earth and related environmental sciencescheck Biological sciences
keywords
edukacija naučno-istraživački projekti studije konsalting pružanje usluga trećim licima Botanika biodiverzitet flore zaštita biodiverziteta reintrodukcija biljaka ugrožene vrste retke vrste zaštićene vrste strogo zaštićene vrste terenska istraživanja mikropropagacija isklijavanje u kontrolisanim uslovima umnožavanje reznicama umnožavanje preko kalusa pikiranje rasađivanje u plastenicima sadnja na prirodnim lokalitetima