logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

ObradovićAna

Ana Obradović, istraživač saradnik, PMF, Univerzitet u Kragujevcu. Uža naučna oblast Fiziologija, ćelijska i molekularna biologija, imunobiologija sa mikrobiologijom. Diploma – 2007. Diplomirani biolog, PMF, Univerzitet u Kragujevcu. Specijalizacija – 2012. Specijalista imunobiologija sa mikrobiologijom, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. Student doktorskih studija modul imunobiologija, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. Ukupan broj bibliografskih jedinica je 21, od čega je 5 radova štampano u naučnim časopisima na SCI listi. Angažovana kao istraživač na FP7 projektu (CPCTAS-206809) i projektu III41010 Ministarstva za nastavu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Istraživač Centra za preklinička isitivanja aktivnih supstanci i Laboratorije za ćelijsku i molekularnu biologiju. Studijski boravci: 2011 - Skoplje, Prirodno-matematiči fakultet, Laboratorija za molekularnu biologiju.