logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Real Time PCR System 7500, Applied Biosystem 7500
Oprema

Real Time PCR System 7500, Applied Biosystem 7500 je platforma za amplifikaciju nukleinskih kiselina i istovremenu kvantifikaciju sekvenci koje se amplifikuju. Amplifikacija nukleinskih kiselina se detektuje nakon svakog ciklusa, a kvantitativni rezultati su dostupni odmah po završetku PCR reakcije, bez gel elektroforeze, prečišćavanja PCR proizvoda ili bilo kakve manipulacije postPCR produkta.