logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju (Centar)
Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
www:
Home page
email:
cpctas-lcmb@pmf.kg.ac.rs

Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci – CPCTAS  je posebna organizaciona jedinica Prirodno matematičkog fakulteta (PMF) koja posluje u skladu sa Statutom PMF-a. Centar je osnovan 2008. godine, početkom realizacije trogodišnjeg projekta EU: FP7 – Capacities,  Research Potential, CENTRE FOR PRE-CLINICAL TESTING OF ACTIVE SUBSTANCES (CPCTAS, GA 206809). Centar je uspeo da višestruko uveća svoju materijalnu bazu i tehničku opremljenost, da se kadrovski i strukturno osnaži i da stekne iskustvo i reference kroz veliki broj izdatih radova. Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju predstavlja centralni i koordinirajući segment aktivnosti Centra, pa su, shodno tome, organizacija i aktivnosti ove Laboratorije predmet akreditacije u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025:2006. 

Delatnost:

•        Hemijska sinteza, prečišćavanje i ekstrakcija bioaktivnih supstanci, mikrobiološka, ćelijska i molekularna, imunološka i farmakološka preklinička testiranja aktivnih supstanci širokog spektra delovanja, naučno-istraživački rad koji povezuje osnovna istraživanja i kliniku, kao i pružanje usluga trećim licima
•        Ispitivanje značaja fizioloških, genetičkih, molekularno-bioloških i tumorskih markera u proceni efekata aktivnih supstanci i predviđanju patoloških stanja kod ljudi
•        Definisanje mehanizma delovanja aktivnih supstanci u biološkim sistemima sa jasnim povratnim informacijama za hemijsku sintezu novih varijanti aktivnih supstanci poboljšanih osobina, kao i definisanim izlazom za distribuciju, kliničko testiranje i primenu ispitivanih aktivnih supstanci

 

Prezime i ime email Matična institucija
true Marković Snežana smarkovic@kg.ac.rs Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Ćurčić Milena Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Cvetković Danijela Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Obradović Ana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Šeklić Dragana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Živanović Marko Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Žižić Jovana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu

•        Centar je osnovan (pravno) i tehnički opremljen u okviru CPCTAS projekta; održavanje postojećih tehničkih resursa, kao i nabavka novih aparata se nastavlja u okviru PIBAS projekta
•        U Centru je zaposleno 7 mladih istraživača (studenti doktorskih studija); svi novozaposleni istraživači su prošli dvomesečnu edukaciju u odgovarajućim laboratorijama u EU
•        U Laboratoriji je angažovano 6 mladih istraživača (studenti doktorskih studija) preko PIBAS projekta
•        Od osnivanja, u Laboratoriji se realizuje naučno-istraživački i edukativni rad; u toku je izrada 6 doktorskih disertacija
•        Za dvogodišnji period (2011-2012), u Laboratoriji su izvršena ispitivanja biološke aktivnosti hemijski sintetisanih supstanci i ekstrakata, odnosno izolovanih čistih supstanci iz biljnog materijala (preko 120 uzoraka)
•        Tehnička opremljenost i edukovano osoblje, omogućavaju Laboratoriji razvoj u okviru naučno-istraživačkog i edukativnog rada, ali i izlazak na tržište i saradnju sa klinikom i farmaceutskim kućama

 

  1. Stanković MS, Ćurčić MG, Žižić JB, Topuzović MD, Solujić SR, Marković SD. Teucrium Plant Species as Natural Sources of Novel Anticancer Compounds: Antiproliferative, Proapoptotic and Antioxidant Properties. Int J Mol Sci 2011, 12: 4190-4205; doi:10.3390/ijms12074190 ISSN: 1661-6596 M21
  2. Trišović N, Božić B, Obradović A, Stefanović O, Marković S, Čomić Lj, Božić B, Ušćumlić G. Structure-activity relationships of 3-substituted-5,5-diphenylhydantoins as potential antiproliferative and antimicrobial agents. J Serb Chem Soc 2011, 76: 1597-1606. ISSN: 0352-5139 M23
  3. Ćurčić MG, Stanković MS, Radojević ID, Stefanović OD, Čomić LjR, Topuzović MD, Đačić DS, Marković SD. Biological effects, total phenolic content and flavonoid concentrations of fragrant yellow onion (Allium flavum L.). Med Chem 2012, 8: 46-51. ISSN: 1573-4064 M22
  4. Ćurčić MG, Stanković MS, Mrkalić EM, Matović ZD, Banković DD, Cvetković DM, Đačić DS, Marković SD. Antiproliferative and Proapoptotic Activities of Methanolic Extracts from Ligustrum vulgare L. as an Individual Treatment and in Combination with Palladium Complex. Int J Mol Sci 2012, 13(2): 2521-2534. ISSN: 1661-6596 M21
  5. Šmit B, Pavlović RZ, Radosavljević-Mihajlović A, Došen A, Ćurčić MG, Šeklić DS, Živanović MN. Synthesis, characterization and cytotoxicity of palladium(II) complex of 3-[(2-hydroxy-benzylidene)-amino]-2-thioxo-imidazolidin-4-one J Serb Chem Soc 2013, 78(2): 217-227. doi: 10.2298/JSC120725154S). M23
  6. Žižić JB, Vuković NL, Jadranin MB, Anđelković BD, Tešević VV, Kacaniova MM, Sukdolak SB, Marković SD. Chemical composition, cytotoxic and antioxidative activities of ethanolic extracts of propolis on HCT-116 cell line. J Sci Food Agr 2013. DOI: 10.1002/jsfa.6132. ISSN: 0022-5142 M21
Kontakt osoba
email:
smarkovic@kg.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Srbija
Tel:
+381 34 336 223 lok. 300
(FOS1) Natural sciences
check Chemical sciencescheck Biological sciences
keywords
Molekularna biologija Ćelijska biologija Ćelijske linije kolon kancera i kancera dojke MTT Citotoksičnost Apoptoza Oksidativni stres NBT Redoks status GSH Multiplex PCR Imunofluorescenca Bioaktivne supstance Preklinička istraživanja CPCTAS / PIBAS LCMB