logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Simufact forming
Specijalizovani softver

Simufact je modularni sistem koji moze da se adaptira prema individualnim zahtevima. Simufact obuhvata set modula za različite vrste proizvodnih aplikacija pod jednim: Simufact.forming je rešenje za industriju oblikovanja metala, Simufact.joining je prilagođeno rešenje za one mehaničke operacije kao što je zakivanje i njemu slično. Više modula je još uvek u razvoju. Svi moduli su stavljeni u konzistentnu bazu podataka I projekt menadzment sistem: Simufact.project.

Dodatni korisni moduli su za specifične potrebe, kao što su poboljšana sposobnost meširanja, posebni moduli za analize alata i mnogo više. Simufact.forming softver je razvijen za analizu i simulaciju gotovo svih aplikacija oblikovanja materijala, nezavisno od:
• temperature procesa (hladna, topla ili polu-topla obrada)
• korišćene mašine (mehaničke prese, čekići ili ekscentar prese, mašine za valjanje ili mašine za orbitalno kovanje)
• materijala obratka (niskougljenični i legirani čelici, aluminijum i drugi obojeni metali, titanijum i legure na bazi nikla)
• vreste procesa (kovanje u zatvorenim alatima ili istiskivanje, duboko izvlačenje, slobodno kovanje, savijanje ili slobodno oblikovanje, valjanje i profilno valjanje, čak I u objedinjenim procesima I primeni alata sa elastičnim oslanjanjem) , niskougljenični i legirani čelici, aluminijum i drugi obojeni metali, titanijum i legure na bazi nikla,
• tip analize (zapremnisko ili oblikovanje lima, procena tečenja materijala i analiza opterećenja alata)

Simufact.forming je integrisano okruženje za simulaciju i optimizaciju proizvodnih procesa.

Moćni alati za simulaciju procesa i snažni hardverski sistemi omogućavaju da se CAE tehnologije (inženjering podržan računarom) već duži niz godina uspešno primenjuju u razvoju proizvoda i procesa. Pouzdanost i stabilnost savremenih softvera omogućava veliki broj promena i ponovljenih simulacija. Velika količina podataka koja se pritom generiše zahteva strukturirano upravljanje projektom i efikasno upravljanje podacima. Rezultati zahtevaju arhiviranje i pravilno dokumentovanje. Efikasno upravljanje projektom i podacima povećava koristi od simulacija drastično. Sa Simufact.project modulom tekući i završeni projekat simulacije se može lako organizovati, administrirati i arhivirati. Ne samo finalni rezultati, već i put koji upućuje na njih se može dokumentovati. Simulacija procesa se ubrzava, rezultati i stečena znanja se čuvaju i mogu biti dostupna u budućim aktivnostima. Sa modučarnim konceptom dalji moduli se mogu integrisati lako, tako da dozvoljavaju adaptaciju Simufact.project za specifične potrebe krajnjeg korisnika.