logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP (Centar)
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
www:
Home page
email:
cevip@kg.ac.rs

Centar za virtuelnu proizvodnju CeVIP osnovan je 2006. godine na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu, u okviru projekta „Virtuelna proizvodnja kao podrška preduzećima u Srbiji”. Centar raspolaže neophodnim resursima za primenu inovativnih tehnologija virtuelnog inženjeringa (virtuelna proizvodnja, CAD/CAM/CAE, virtuelna stvarnost, kontrola kvaliteta i performansi CNC mašina itd.). Cevip realizuje zajedničke istraživačke projekte sa domaćim preduzećima i nudi usluge inovativnog razvoja proizvoda i optimizacije procesa i projektnih rešenja alata i doprinosi povećanju njihovog inovativnog potencijala i konkurentnosti na tržištu. Strateško umrežavanje sa preduzećima, vodećim istraživačkim institucijama, resornim Ministarstvima u okviru VMnet mreže čini CEVIP prepoznatljivim i pouzdanim pružaocem usluga u istraživačkom i inovativnom prostoru Srbije.

Delatnost:

•    Realizacija naučno-istraživačkih projekata u oblastima: virtuelna proizvodnja, modeliranje i FEM/FVM numeričke simulacije i optimizacije tehnoloških procesa; primena CAD/CAM/CAE tehnologija; 3D vizuelizacija proizvoda i procesa primenom virtuelne realnosti
•    Razvoj VMnet mreže za efektivni transfer znanja i tehnologija i pružanja tehnoloških usluga
•    Pružanje usluga i konsalting – izrada studija izvodljivosti, konsalting u uvođenju VM tehnologija, simulacija izrade alata, generisanje NC koda,         testiranje performansi CNC mašina, itd.
•    Realizacija međunarodnih projekata (TEMPUS, FP6, SEE, WUS, EUREKA, GIZ, EAR, i dr.)
•    Organizovanje i izvođenje kurseva inovacije znanja, seminara, radionica i obuka

 

Prezime i ime email Matična institucija
true Mandić Vesna mandic@kg.ac.rs Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Jevtović Jelena jelena.jevtovic@kg.ac.rs Univerzitet u Kragujevcu
Stefanović Milentije stefan@kg.ac.rs Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu

•    Strateško opremanje CEVIP-a kapitalnom opremom i softverima jedinstvenim u Srbiji
•    Uspostavljanje VMnet mreže i HTML platforme sa sistematizacijom znanja; Mreža ima preko 1400 registrovanih članova, iz celog regiona Zapadnog Balkana i 18 vodećih eksperata iz raznih oblasti
•    Uspostavljanje VRPM (Virtual/Rapid Prototyping/Manufacturing) grupe na CORDIS portalu
•    Organizovanje seminara, radionica, info dana, obuka, itd.
•    Koordinacija 12 međunarodnih projekata iz programa FP6, TEMPUS, WUS, EAR, IPA/SEE
•    Koordinacija prikupljanja 120 primera dobre prakse u transformaciji istraživanja u inovacije
•    Obuke u inostranstvu za članove CEVIP tima (Slovenija, Italija, Danska, Nemačka, WBC, itd.)
•    Realizacija istraživačkih projekata i usluga za domaća preduzeća

 

Naziv projekta Tip projekta
Modelling and Simulation in Metal Forming Međunarodni
Renewal of steel car parts with aluminium Međunarodni
Optimization of material forming processes through physical modelling, FE simulation and inverse analysis Međunarodni
Development of Metal Forming Electronic Instructional Resources Međunarodni
Virtual Engineering Međunarodni
Virtual Manufacturing Support for Enterprises in Serbia Međunarodni
Reinforcement of Research Capacity in Software Development and Innovative Collaborative Design and Engineering in Serbia and Montenegro Međunarodni
Promoting Innovation in the Industrial Informatics and Embedded Systems Sectors through Networking Međunarodni
Modelling and optimization of tool by application of information technologies of virtual manufacturing with experimental verification Međunarodni
Improvement of the competitiveness of enterprises in Serbia through new technologies transfer and support of innovations Međunarodni
Eliminacija defekata u procesu kovanja primenom FE simulacije Projekti sa preduzećima
Optimizacija višeoperacionog kovanja u cilju popunjavanja alata Projekti sa preduzećima
Procena napona u alatu kroz simulaciju istiskivanja aluminijumskog profila Projekti sa preduzećima
Primena simulacije za procenu kvaliteta zavarene zone pri istiskivanju Al profila Projekti sa preduzećima
Primena numeričke simulacije za procenu kvaliteta oblikovanja cevi Projekti sa preduzećima
FE simulacija dubokog izvlačenja dela kutijastog oblika Projekti sa preduzećima
FE analiza hidrauličnih gumenih crevovoda 2SN Projekti sa preduzećima
Projektovanje alata za bočno profilisanje crepnih panela Projekti sa preduzećima
Skeniranje i modeliranje segmenata pužnog vratila Projekti sa preduzećima
Simulacija procesa valjanja profila za projektovanje mašine Projekti sa preduzećima
Modeliranje procesa toplog istiskivanja Al profila kroz komornu matricu Projekti sa preduzećima
Reverzni inženjering ploče razmenjivača toplote i simulacija oblikovanja lima Projekti sa preduzećima
Optimizacija izvlačenja monobloka sudopere od feritnog čelika Projekti sa preduzećima
Optimizacija procesa izrade poklopca od inox lima u četiri operacije Projekti sa preduzećima
Simulacija višeoperacionog hladnog istiskivanja delova sa ozubljenjem Projekti sa preduzećima
Analiza kovanja tela zgloba i optimizacija tehnologije Projekti sa preduzećima
Modeliranje i optimizacija toplog kovanja aluminijuma Projekti sa preduzećima
Projektovanje koračnih alata za izradu delova od lima pojačane čvrstoće Projekti sa preduzećima
Simulacija i analiza procesa oblikovanja opružnog kontakta Projekti sa preduzećima
Reverzni inženjering i modeliranje lampice za led diodu Projekti sa preduzećima
Reverzni inženjering i izrada prototipa ručice Projekti sa preduzećima
Brzi razvoj alata za izradu lavaboa od kompozita Projekti sa preduzećima
Kontakt osoba
email:
mandic@kg.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Sestre Janjić 6, 34000 Kragujevac, Srbija
Tel:
+381 34 501 201
(FOS2) Engineering and technology
check Mechanical engineering
keywords
Virtuelna proizvodnja Virtuelna stvarnost Reverzni inženjering Brzi razvoj proizvoda i procesa Konkurentni inženjering CAD/CAM/CAE Metoda konačnih elemenata Metoda konačnih zapremina Mreža korisnika virtuelne proizvodnje - VMnet Simufact Stampack DELCAM POwerMill QC10 Ballbar DepthQ 3D projektor