logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

ŽivanovićMarko

Marko Živanović, istraživač saradnik, PMF, Univerzitet u Kragujevcu. Uža naučna oblast Molekularna i ćelijska biologija, Bioelektrohemija. Diploma – 2006., Hemija za istraživanje i razvoj, PMF Univerzitet u Kragujevcu. Doktorat upisan – 2006. (odbrana odobrena) - PMF Masarikov Univerzitet u Brnu, R. Češka.. Ukupan broj bibliografskih jedinica je 17, a od toga je 4 rada štampano u naučnim časopisima sa SCI liste (1 odobren za objavljivanje). Istraživač saradnik na projektima Nanotechnologies for protein and gene diagnostics. Grant Agency of the Academy of Sciences of the Czech Republic. KAN400310651/ (2006-2010), i Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci (III41010), Ministarstvo za nastavu, nauku I tehnološki razvoj Republike Srbije.