logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

CvetkovićDanijela

Danijela Cvetković, istraživač pripravnik, PMF Univerzitet u Kragujevcu Uža naučna oblast Fiziologija životinja i čoveka i molekularna biologija. Diploma – 2008., Biologija, PMF, Univerzitet u Kragujevcu. Student doktorskih studija od 2008., Fiziologija životinja, PMF, Univerzitet u Kragujevcu. Ukupan broj bibliografskih jedinica je 13 od čega je 4 rada na SCI listi. Istraživač Centra za preklinička isitivanja aktivnih supstanci i Laboratorije za ćelijsku i molekularnu biologiju. Angažovana na projektu III41010 i III41007. Studijski boravci: 2011- Paris, Institute Curie.