logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

SlavkovićMarko
email:
www:

Marko Slavković Rođen je 25.01.1980. u Kragujevcu. Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, smer Menadžment, završio je sa prosečnom ocenom 9,82. Poslediplomske studije, smer Menadžment, grupa Menadžment i organizacija, završio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu sa prosečnom ocenom 9,88. Magistarsku tezu pod naslovom „Organizacione pretpostavke za primenu koncepta upravljanja znanjem“ odbranio je 2008. U toku osnovnih i poslediplomskih studija bio je dobitnik brojnih nagrada (Ekonomski fakultet, Skupština grada Kragujevca i Fond Dragoslava Srejovića) i stipendija (Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine, CREDY Banka, Norveška vlada). Bio je (2004-2006) član istraživačkog tima na projektu „Razvoj korporativnog upravljanja u ekonomijama tranzicije“, čiji je nosilac bio Ekonomski fakultet u Kragujevcu, a projekat je finansiran od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije. Od marta 2009. član je istraživačkog tima na Tempus projektu "Development of Lifelong Learning Framework in Serbia", čiji je nosilac bio Univerzitet u Kragujevcu. Obavio je (01.06-30.06.2010) studijski boravak na Institutu za menadžment ljudskim resursima (Institut für Personalmanagement) na Univerzitetu za ekonomiju i biznis (Wirtschaftsuniversität) u Beču, kao dobitnik stipendije koju finansira Federalno ministarstvo nauke i istraživanja Austrije. Izabran je (2005) u zvanje asistenta-pripravnika na nastavnom predmetu Upravljanje ljudskim resursima, a u zvanje asistenta na nastavnom predmetu Menadžment ljudskim resursima 2009. Pored predmeta za koji je izabran, izvodi vežbe i na nastavnom predmetu Organizacija preduzeća.