logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

LjubisavljevićSnežana
email:
www:

Snežana Ljubisavljević - Rođena je 03.10.1963.godine  u Užičkoj Požegi. Osnovnu i srednju ekonomsku školu završila je u Kragujevcu. Ekonomski fakultet u Kragujevcu završila je 1987. sa prosečnom ocenom 9,42. Tokom studija, više puta je nagrađivana kao najbolji student generacije. U zvanje asistenta-pripravnika, na nastavnom predmetu Teorija i analiza bilansa, izabrana je1988.godine. Završila je poslediplomske studije, kurs Poslovna ekonomija, smer Finansijsko računovodstvena analiza, na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i ispite položila sa prosečnom ocenom 9,50. Magistarsku tezu pod naslovom Metodološki problemi sastavljanja i čitanja izveštaja o tokovima kapitala odbranila je 1992. godine.U zvanje asistenta izabrana je 1994. Izvodila je vežbe i na nastavnom predmetu Kontrola i revizija.
Doktorsku disertaciju pod naslovom Uloga eksternog revizora u okruženju odbranila je 2000.godine. U zvanje docenta na nastavnom predmetu Kontrola i revizija izabrana je 2000.godine. Izvodi nastavu i na nastavnom predmetu Specijalna knjigovodstva. U zvanje vanrednog profesora, na predmetima Revizija finansijskih izveštaja i Računovodstvo finansijskih organizacija, izabrana je 2007.godine. Ima preko 40 objavljenih naučnih i stručnih radova. Učesnik je više projekata u oblasti osnovnih istraživanja u organizaciji Ministarstva za nauku i tehnologiju, kao i međunarodnog projekta finansiranog od strane EU. Područje primenjenih istraživanja i stručnog rada obuhvata aktuelnu problematiku obavljanja profesionalne prakse u oblasti revizije finansijskih izveštaja preduzeća. Član je Naučnog društva ekonomista Srbije, Saveza ekonomista Srbije, Saveza računovođa i revizora Srbije i Međunarodne federacije računovođa. Poseduje sertifikat ovlašćenog revizora. Član je redakcije časopisa Revizor. Služi se engleskim i ruskim jezikom.