logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

StanišićNenad
email:
www:

Nenad Stanišić - Nenad Stanišić je rođen 12. 12 1979. godine u Kragujevcu, gde je završio osnovnu školu i Prvu kragujevačku gimnaziju. Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu završio je 2002. sa prosečnom ocenom 9,15.
Poslediplomske studije na magistarskom kursu Međunarodna ekonomija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, završio je sa prosečnom ocenom 10. Magistarsku tezu pod nazivom
Efekti i značaj trgovinske liberalizacije u savremenoj svetskoj privredi odbranio je 2006.godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom Izazovi međunarodne monetarne integracije odbranio je 2010.godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2003. radi na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, kao asistent-pripravnik na nastavnom predmetu Međunarodni ekonomski odnosi, a u zvanje asistenta izabran je 2007.godine. U zvanje docenta na predmetu Međunarodni ekonomski odnosi izabran je 2010.godine. Osnovne oblasti interesovanja su mu: međunarodna ekonomija, regionalna i međunarodna ekonomska integracija. Bio je učesnik na projektu osnovnih istraživanja Istraživanje nacionalnog inovacionog kapaciteta kao faktora za uspostavljanje ekonomije i društva Srbije zasnovanog na znanju i kompatibilnog sa inovacionim sistemom Evropske unije, koji finansira Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Osim toga, učestvuje i na projektu  The Emergence of Southern Multinationals and their Impact on Europe, COST, u periodu 2011-2014.godine.Tokom dosadašnjeg rada na Fakultetu, obavljao je funkciju sekretara Katedre za opštu ekonomiju i privredni razvoj, bio prodekan za naučno-istraživački rad i prodekan za međunarodnu i medjufakultetsku saradnju. Član je naučnog udruženja Tehnologija i društvo.