logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

BabićVerica
email:
www:
Adresa:
Djure Pucara Starog 3, 34000 Kragujevac, Srbija
Tel:
+381 34 303 502

Verica Babić - rođena je 17.08.1955. u Kragujevcu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu 1979. godine, gde je završila i poslediplomske studije 1985. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom Uslovljenost strategijskog odlučivanja i organizacione strukture privrednog subjekta“, odbranila je 1990. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Izvodi nastavu na osnovnim akademskim studijama na nastavnim predmetima Uvod u menadžment, Preduzetnički menadžment i Teorija odlučivanja; na master studijama na nastavnom predmetu Korporativno upravljanje i na doktorskim studijama na nastavnom predmetu Teorije korporativnog upravljanja. Oblasti naučno-istraživačkog rada: strategijsko odlučivanje, korporativno upravljanje, preduzetništvo i liderstvo. Od 2003. godine je redovni profesor, a od 2011. dekan Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu. Objavila je i saopštila više od 80 radova u vodećim časopisima nacionalnog značaja, tematskim zbornicima i na međunarodnim i nacionalnim konferencijama. U toku 1986. godine bila je na studijskom boravku u trajanju od tri meseca na Western Illinois University, Business School, Macomb, Illinois, U.S. Bila je na Wirtschaftsuniversität, Wien, Austria, (1991) na američkoj letnjoj školi Organizational Behaviour. Kao viziting profesor po osnovu Fulbrajt programa, provela je devet meseci na Wake Forest University, Babcock Graduate School of Management, Winston Salem, NC, U.S., 2002-2003. Učestvovala je na treninzima, koje organizuje Evropska Asocijacija Univerziteta. U toku 2010. godine angažovana je od strane European Training Foundation (ETF) kao ekspert za oblast preduzetništva, na pilot projektu Entrepreneurship in Higher Education 2009-2010. Angažovana je kao istraživač na projektu ciklusa naučnih istraživanja Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, pod nazivom Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci, (2011-2014) u okviru kojeg Ekonomski fakultet učestvuje sa potprojektom Menadžment i marketing istraživanja kao podrška realizaciji interdisciplinarnih istraživanja. Član je tima istraživača na projektu Ekonomskog fakulteta u Beogradu, pod nazivom „Primena savremenih metoda menadžmenta i marketinga u unapređenju konkurentnosti preduzeća u Srbiji u procesu njene integracije u Evropsku Uniju” (2011-2014), koji finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Učestvovala je u brojnim istraživačkim projektima i rukovodila Tempus projektom „Razvoj sistema celoživotnog učenja u Srbiji“. Član je European Corporate Governance Institute (ECGN), Udruženja Fulbrajtovih stipendista i Saveza ekonomista Srbije. Bila je (2008-2010) član Nacionalnog tima za reformu visokog obrazovanja (Higher Education Reform Experts -HERE). Odlukom Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije od juna 2011. godine izabrana je za koordinatora tima eksperata za izradu Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020 - oblast Obrazovanja odraslih i doživotnog učenja.