logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

KaramarkovićRade
www:

Prof dr Rade Karamarković:

Ime, ime jednog roditelja i prezime:

Rade (Milana) Karamarković

Zvanje:

Doktor tehničkih nauka, oblast: Mašinstvo

Datum i mesto rođenja, adresa:

21.11.1975. godine, Kruševac,  Cara Dušana 8A Vrnjačka Banja

Ustanova ili preduzeće gde je kandidat trenutno zaposlen i profesionalni status:

Mašinski fakultet Kraljevo,  asistent za predmete  Toplotne tehnike i Zaštite životne sredine

  Godina upisa i završetka visokog obrazovanja, univerzitet, fakultet, naziv studijskog programa (studijska grupa), prosečna ocena tokom studija i stečeni stručni,  odnosno akademski naziv:

1994-1999. godine, Univerzitet u Kragujevcu, Mašinski fakultet Kraljevo,         

Teška mašinogradnja , 9,03 (9 i 3/100),  diplomirani inženjer mašinstva

Godina upisa i završetka specijalističkih, odnosno magistarskih studija, univerzitet, fakultet, naziv studijskog programa, prosečna ocena tokom studija, naučna oblast i stečeni akademski naziv:

1999 -  2003. godina, magistarske studije, Univerzitet u Kragujevcu, Mašinski fakultet Kraljevo,  Termoenergetska postrojenja , 10 (deset),                            magistar tehničkih nauka

Naslov specijalističkog rada, odnosno magistarske teze:

"Uporedna analiza sagorevanja i gasifikacije biomase"

-magistarski rad

„Eksergijska analiza autotermalnih sistema za gasifikaciju biomase“. Uz konkursni materijal dostavljam vam i Uverenje o odbrani doktorske disertacije.

Univerzitet, fakultet, naziv studijskog programa doktorskih studija, godina upisa, naučna oblast i prosečna ocena:

Univerzitet u Kragujevcu, Mašinski fakultet Kraljevo, datum prihvatanja teme: 27. 10. 2008 godine, naučna oblast: Energetika i zaštita životne sredine

Naslov doktorske disertacije, godina odbrane i stečeno naučno zvanje:

" Eksergijska analiza autotermalnih sistema za gasifikaciju biomase ",  jun .2011. godina, doktor tehničkih nauka-Energetika i zaštita životne sredine

10. Znanje svetskih jezika – navodi: čita, piše, govori, sa ocenom odlično, vrlo dobro,  dobro,  zadovoljavajuće:

engleski (govori, čita i piše – odlično)