logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Optički merni sistem ATOS
Oprema

Na objektima svih veličina i složenosti, trodimenzionalnom digitalizacijom mernim sistemom ATOS, bezkontaktno se precizno određuju 3D koordinate, odstupanja kompletne površine od CAD modela i kreiraju detaljni merni izveštaji. Izuzetne radne karakteristike, visok kvalitet detalja i širok raspon veličina objekata merenja omogućuju relativno brzo i precizno prikupljanje i prikazivanje podataka za: kontrolu kvaliteta, reverzno inženjerstvo, brzu izradu prototipova i brzu izradu alata, digitalno modeliranje i montažu, arhiviranje i vizualizaciju. Sistem je mobilan, merenje se može vršiti na različitim lokacijama.