logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
PAK (Program za Analizu Konstrukcija)
Specijalizovani softver

PAK (Program za Analizu Konstrukcija) je program opšte namene za linearnu i nelinearnu statičku i dinamičku analizu, provođenje toplote, laminarno strujanje fluida, solid-fluid interakciju, strujanje kroz porozne sredine, spregnute probleme, biomehaniku, geomehaniku, mehaniku loma, mehaniku oštećenja i zamor. Programski paket PAK je na nivou svetski poznatih komercijalnih softvera za strukturnu analizu. Zasnovan je na vrhunskim teorijskim dostignućima u oblasti metode konačnih elemenata. Svoje originalne naučne rezultate i metodologije iz oblasti elasto-plastične analize, termo-plastičnosti, anizotropnog ponašanja materijala, novih i poboljšanih konačnih elemenata, spregnutih problema, biomehanike, geomehanike, mehanike loma i dr., autori programa su publikovali u velikom broju poznatih svetskih časopisa i knjiga. Razvijeni softver je jednostavan za upotrebu i podržan kompletnom pratećom dokumentacijom, održavanjem i obukom. Posebno je značajno to što razvijeni softver u izvornom kodu može biti dostupan zainteresovanim istraživačima kako u našoj zemlji tako i u inostranstvu za potrebe daljih istraživanja. Program PAK se koristi u nastavi u okviru većeg broja predmeta na završnoj godini osnovih studija, na master i doktorskim studijama. Takođe, program je korišćen u izradi mnogih doktorskih disertacija, magistarskih teza i diplomskih radova na našem i na drugim fakultetima u našoj zemlji i inostranstvu.