logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Dvoosni „Stretch” sistem za ispitivanje mehaničkih karakteristika bioloških tkiva
Oprema

Mehanički deo sistema se sastoji od: četvoroosnog mehanizma sa step motorima za zatezanje preparata, kade sa grejačem, stola.
Elektronski deo sistema sastoji se od: četiri kontrolera za upravljanje step-motorima u četvoroosnom mehanizmu sa ručnim i programskim upravljanjem radom motora,dva merna mosta sa pojačavačima za obradu signala standardnih davača sile do 50 N, mernog kruga za akviziciju temperature rastvora, sklopa za elektrostimulaciju, termoregulatora za regulaciju temperature kade, bloka za napajanje, CCD kamere.
Programska podrška sistema omogućava upravljanje radom četvoroosnog mehanizma i prikupljanje podataka od pojačavača davača sile i temperature. Programski se upravlja učestanošću i trajanjem impulsa za elektrostimulaciju. Programski se upravlja snimanje pomoću CCD kamere.
Merni opseg merenja sile od 0,01 do 50 N je zadovoljen na osnovu karakteristika ugrađenog davača sile.
Brzina pomeranja se programski zadaje i ima traženi opseg.
Frekvencija i trajanje impulsa se zadaje programski i ima traženi opseg. Amplituda impulsa se zadaje ručno ali može da se programski prati.