logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Laboratorija za opštu i primenjenu entomologiju (Laboratorija)
Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
www:
/
email:
snpesic@kg.ac.rs

Laboratorija za opštu i primenjenu entomologiju je osnovana 2014. godine i nalazi se u sastavu Instituta za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu. Osnovna delatnost Laboratorije je vezana za naučno-istraživački i nastavni rad u oblasti Entomologije, Zoologije invertebrata i Ekologije životinja. Cilj laboratorije je da originalnošću naučno-istraživačkog rada, uvođenjem novih i inoviranjem postojećih metoda doprinese unapređenju postojećih saznanja iz morfologije, sistematike i filogenije insekata i drugih beskičmenjaka, njihove ekologije i ponašanja, kao i razvijanja i aplikacije bioloških metoda kontrole populacija insekata štetočina. Osavremenjivanje i unapređenje nastavnog procesa u okviru master i doktorskih studija rezultiralo je formiranjem naučnog kadra koji danas ima značajnu ulogu u entomološkim istraživanjima.

  • Entomofaunistika,
  • Laboratorijski uzgoj ekonomski značajnih vrsta insekata i proučavanje njihove biologije i ekologije,
  • Primena i usavršavanje savremenih taksonomskih metoda (morfometrijskih, molekularnih, biohemijskih...),
  • Doprinos izradi entomofaunističkih baza podataka,
  • Primene insekata i semiohemijskih aktivnih supstanci u biološkom suzbijanju drugih neželjenih vrsta, prvenstveno invazivnih (biološka kontrola) i u biomedicinske svrhe,
  • Učešće u nadzoru i razvoju strategija suzbijanja ekonomski značajnih vrsta insekata, 
Prezime i ime email Matična institucija
true Pešić Snežana snpesic@kg.ac.rs Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Mitrovski Bogdanović Ana amitrovski@kg.ac.rs Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Vukajlović Filip fvukajlovic@hotmail.com Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
  • Objavljeno je 19 radova u međunarodnim naučnim časopisima sa Tompson liste i 50 radova u nacionalnim naučnim časopisima.
  • Veliki broj radova i saopštenja na međunarodnim/nacionalnim naučnim skupovima.
  • Saradnici Laboratorije su učestvovali na 6 međunarodnih projekata, od kojih 1 iz programa Fauna Europaea, 1 iz programa SCOPES, 1 iz programa BIOCOMES i 1 iz programa SYNTHESIS i 2 projekta u Republici Makedoniji.
  • U periodu 1996.-2014. realizovano je/se realizuje 9 naučnih projekata iz programa osnovnih istraživanja i integralnih i interdisciplinarnih istraživanja.
Naziv projekta Tip projekta
Fauna Europaea Međunarodni
Host specialiazation of aphid parasitoid Međunarodni
SYNTHESIS (Synthesys of systematic resources) Međunarodni
Biological Control Manufacturers in Europe Develop Novel Biological Control Products to Support the Implementation of Integrated Pest Menagement in Agriculture and Forestry Međunarodni
Утврдување на ретки и загрозени видови тврдокрилци (Coleoptera, Curculionidae) во Националниот Парк Пелистер Međunarodni
Ревалоризација, категоризација и ревизија на инсектите од збирката на тврдокрилци од фондот на Природонаучниот музеј на Македонија Međunarodni
Taksonomska, biogeografska i autekološka istraživanja flore i faune Nacionalni
Biomonitoring i ekološka zaštita akumulacionih jezera za vodosnabdevanje Kragujevca Nacionalni
Biodiverzitet terestričnih ekosistema Šumadije Nacionalni
Biljne vaši, parazitske ose i eriofidne grinje: diverzitet i filogenetski odnosi Nacionalni
Istraživanje i promocija biodiverziteta jezera u Šumaricama radi njegovog očuvanja i održivog razvoja Nacionalni
Ispitivanje ekstrakata domaćih biljaka (Morus alba, Halascya sendtneri, Daucus carota ssp. carota) kao potencijalnih bioinsekticida Nacionalni
Agrobiodiverzitet i korišćenje zemljišta u Srbiji: integrisana procena biodiverziteta ključnih grupa artropoda i biljnih patogena Nacionalni
Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci Nacionalni
Biodiverzitet Gledićkih planina na teritoriji grada Kragujevca Nacionalni

Pešić, S. & Ilić, N. (2010): Missing part of the areal of soil weevil Ruteria graeca (Caldara, 1973) (Coleoptera, Curculionidae). Periodicum biologorum, 112 (2): 225-226. ISSN 0031-5362  UDC 57:61 http://hrcak.srce.hr/file/88024

Pešić, S. (2014): A review of (Coleoptera, Curculionoidea) in the Zasavica Special Nature Reserve (Serbia). North-Western Journal of Zoology, 10 (2): 280-292. http://biozoojournals.ro/nwjz/content/v10n2/nwjz_141801_Pesic.pdf 

Mitrovski-Bogdanović, A., Tomanović, Ž., Mitrović, M., Petrović, A., Ivanović, A., Žikić, V., Starý, P. and Vorburger, C. (2014): The Praon dorsale-yomenae s. str. complex (Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae): species discrimination using geometric morphometrics and molecular markers with description of a new species. Zoologischer Anzeiger, 253:270-282. DOI: 10.1016/j.jcz.2014.02.001, ISSN: 0044-5231

Mitrovski-Bogdanović, A., Ivanović, A., Tomanović, Ž., Žikić, V., Starý, P. and Kavallieratos, N. G. (2009): Sexual dimorphism in Ephedrus persicae (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae): intraspecific variation in size and shape. Canadian Entomologist, 141: 550-560. DOI:10.4039/n09-029, ISSN:0008-347x

Tanasković, S., Madić, M., Đurović, D., Knežević, D. and Vukajlović, F. (2012): Susceptibility of cereal leaf beetle (Oulema melanopa L.) in winter wheat to various foliar insecticides in Western Serbia region. Romanian Agricultural Research, 29: 361-366. ISSN 2067-5720

Vasić, S., Vukajlović, F., Radojević, I., Stefanović, O., Pešić, S. and Čomić, Lj. (2014): Antimicrobial effects of a silken web produced by the larvae of Plodia interpunctella.  III International Conference on Antimicrobial Research - ICAR2014, At Madrid, Spain; DOI: 10.13140/2.1.2458.2088

Kontakt osoba
email:
snpesic@kg.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Radoja Domanovića 12, Kragujevac
Tel:
034/336-223 , lokal 249
(FOS1) Natural sciences
check Earth and related environmental sciencescheck Biological sciences
keywords
Aphidiinae kompleks vrsta Praon dorsale-yomenae tritrofičke asocijacije skriveni taksoni ključevi tradicionalna morfometrija geometrijska morfometrija alometrija polni dimorfizam u veličini i obliku krila obrasci specijalizacije prema određenoj vrsti domaćina molekularni markeri DNK barkoding primena parazitoida u programima biološke kontrole zemljišna fauna insekata Protura Diplura Plodia interpunctella skladišne štetočine laboratorijski uzgoj ekologija insekata primenjena entomologija semiohemija feromoni alomoni kairomoni GC/MS ekologija i biogeografija surlaša (Coleoptera: Curculionoidea) na Balkanskom poluostrvu surlaši Curculionoidea Curculionidae