logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Kragujevac

Business Support Office of the University of Kragujevac

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Researchers

Kaplarević-MarišićAna

Mr Ana Kaplarević-Mališić je asistent na Institutu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Magistrirala je u oblasti računarskih nauka. Bavi se računarstvom visokih performansi,  računarskim modeliranjem, posebno u oblasti bioinženjeringa, kao i razvojem softvera. Koautor je osam naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, kao i nekoliko poslovnih informacionih sistema, kao i jednog sistema koji se koristi u istraživanjima iz oblasti mikrobiologije. Učestvovala je u dva međunarodna i više domaćih naučnih, tehničko-tehnoloških i stručnih projekata.