logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Kragujevac

Business Support Office of the University of Kragujevac

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Researchers

CvetkovićDanijela

Danijela Cvetković, istraživač pripravnik, PMF Univerzitet u Kragujevcu Uža naučna oblast Fiziologija životinja i čoveka i molekularna biologija. Diploma – 2008., Biologija, PMF, Univerzitet u Kragujevcu. Student doktorskih studija od 2008., Fiziologija životinja, PMF, Univerzitet u Kragujevcu. Ukupan broj bibliografskih jedinica je 13 od čega je 4 rada na SCI listi. Istraživač Centra za preklinička isitivanja aktivnih supstanci i Laboratorije za ćelijsku i molekularnu biologiju. Angažovana na projektu III41010 i III41007. Studijski boravci: 2011- Paris, Institute Curie.