logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Kragujevac

Business Support Office of the University of Kragujevac

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Researchers

ErićJelena
email:
www:

Jelena Erić Rođena je 25.09.1977. godine u Kragujevcu. Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, smer Menadžment, upisala je akademske 1996/1997. godine. Diplomirala je 28.06.2001. godine, sa prosečnom ocenom 9,03. Magistarsku tezu pod naslovom "Ključni aspekti kreiranja novog poslovnog poduhvata", javno je odbranila 21. septembra 2009. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Mr Jelena Erić je zaposlena na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu u zvanju asistenta, za užu naučnu oblast Menadžment i poslovna ekonomija, na nastavnim predmetima Uvod u menadžment i Preduzetnički menadžment. Trenutno radi na doktorskoj disertaciji na temu „Razvoj organizacionih kapaciteta za podsticanje preduzetničkog ponašanja“. Osnovne oblasti naučno-istraživačkog rada mr Jelene Erić su: preduzetništvo, menadžment, korporativno preduzetništvo, kreiranje novih poduhvata, liderstvo i korporativno upravljanje. Usavršavanje nastavlja kroz objavljivanje naučnih radova, učešće na domaćim i međunarodnim konferencijama, kao i na projektima fundamentalnih i primenjenih istraživanja. U periodu od 8.01. – 22.05.2008. godine kao nosilac stipendije u okviru 2008 Junior Development Faculty (American Councils for International Education: ACTR/ACCELS) boravila je na stručnom usavršavanju u Sjedinjenim Američkim Državama, na Alfred Lerner College of Business Administration and Economics, University of Delaware. Bila je uključena u Tempus projekat „Development of Lifelong Learning Framework in Serbia“, a u Centru izvodi deo programa obuke „Poslovna komunikacija u međunarodnom okruženju“ i „Menadžerske veštine za uspešno poslovanje“.