logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Kragujevac

Business Support Office of the University of Kragujevac

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Researchers

DženopoljacVladimir
email:
www:

Vladimir Dženopoljac - Rođen je u Sremskoj Mitrovici 5.04.1978.godine. Od 1984. godine živi u Kragujevcu gdeje završio osnovnu školu kao nosilac diplome 'Vuk Karadžić', i Prvu kragujevačku gimnaziju, prirodno-matematički smer, sa odličnim uspehom. Ekonomski fakultet u Kragujevcu, smer Menadžment, završio je 2002. godine, sa prosečnom ocenom 9,21 kao student generacije. Od druge godine studija, bio je stipendista Ministarstva prosvete Republike Srbije.
Boravio je (2000/01. godine) u inostranstvu, kao učesnik međunarodnog studentskog seminara u Ajndhovenu, Holandija, a nakon toga, tri meseca u Londonu, u cilju usavršavanja znanja engleskog jezika. Bio je (2001/02. godine) stipendista norveške vlade, koja je dodeljivala diplome i novčanu nagradu talentovanim i perspektivnim studentima.
Poslediplomske studije, smer Menadžment, grupa Finansijsko-računovodstvena analiza, upisao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, i ispite predviđene nastavnim planom, položio sa prosečnom ocenom 10,00.
U zvanje asistenta-pripravnika, na predmetu Strategijski menadžment,uža naučna oblast Menadžment i poslovna ekonomija, izabran je 2003. godine, a u zvanje asistenta, 2010. godine. Izvodi vežbe i na predmetu Inovacije i preduzetništvo. Član je udruženja Tehnologija i društvo, kao i Udruženja menadžera u zdravstvu Srbije, čiji je bio jedan od osnivača i gde se nalazi na poziciji potpredsednika Udruženja. Magistarski rad na temu
Formulisanje, vrednovanjeiprimenastrategijaspajanjaipripajanjaodbranio je 2009.godine. Učestvovao je u različitim programima obuke za menadžere i preduzetnike i u izradi projekta za potrebe preduzeća. Pored odličnog poznavanja engleskog jezika, kako govornog tako i pisanog, odlično poznaje rad na računaru (MS Office, CorelDRAW, AdobePhotoshop, internet komunikacije).