logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Kragujevac

Business Support Office of the University of Kragujevac

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Researchers

TodorovićVioleta
email:
www:

Violeta Todorović - Rođena je 29.01.1972.godine u Kruševcu. Osnovnu školu završila je u Padežu, a srednju ekonomsku u Kruševcu, kao nosilac Vukove diplome. Ekonomski fakultet u Kragujevcu, smer Finansije i računovodstvo, završila je 1996.godine sa prosečnom ocenom 9,32, kao student generacije. Poslediplomske studije, smer Monetarni, bankarski i finansijski menadžment, upisala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, i ispite predviđene nastavnim planom položila sa prosečnom ocenom 9,87. Magistarsku tezu pod naslovom Teorijsko-metodološki problemi ispitivanja finansijskih performansi banaka odbranila je 2003.godine. Izabrana je (1997.godine) u zvanje asistenta-pripravnika na predmetu Organizacija i poslovanje banaka, a u zvanje asistenta na istom predmetu 2003.godine. Ponovo je izabrana u zvanje asistenta na predmetima Organizacija i poslovanje banaka i Bankarstvo 2008.godine. Izvodila je vežbe i na predmetima Bankarski menadžment i Elektronsko bankarstvo. Nakon odbane doktorske disertacije, izbarana je za docenta, a i danas radi na na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. Autor je i koautor veceg broja naučnih radova iz oblasti kojom se bavi. Služi se engleskim i ruskim jezikom.