logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Kragujevac

Business Support Office of the University of Kragujevac

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Researchers

RankovićVladimir
email:
www:

Vladimir Ranković - Rođen je 10.3.1977.godine u Kragujevcu. Srednju školu, Prvu kragujevačku gimnaziju u Kragujevcu, završio je kao nosilac diplome 'Vuk Karadžić'. Završio je (2002. godine) Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, smer za Automatsko upravljanje, sa prosečnom ocenom 9,51. Zvanje doktora tehničkih nauka stekao je u Centru za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja Univerziteta u Kragujevcu 2007.godine. U periodu 2002-2008.godine bio je angažovan, u svojstvu istraživača saradnika, u Centru za naučna istraživanja Srpske akademije nauka i umetnosti i Univerziteta u Kragujevcu. U zvanje docenta za užu naučnu oblast Statistika i informatika, na predmetima Informacione tehnologije i Baze podataka, izabran je 2008.godine. Oblasti istraživanja su razvoj softvera i inteligentni sistemi. Učestvovao je u velikom broju nacionalnih i međunarodnih projekata u okviru eminentnih naučnih institucija, među kojima je i Univerzitet Harvard iz Bostona. Koautor je velikog broja radova objavljenih u naučnim časopisima iz oblasti informacionih tehnologija i kompjuterskog modeliranja.