logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Kragujevac

Business Support Office of the University of Kragujevac

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Researchers

VeselinovićPetar
email:
www:

Petar Veselinović - Rođen je 04.01.1969.  godine u Ćupriji. Osnovnu i srednju ekonomsko-komercijalnu školu završio je sa odličnim uspehom, kao nosilac Vukove diplome. Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu upisao je školske 1989/90. i na istom diplomirao 1993. godine.  Poslediplomske studije, smer Teorija i politika privrednog razvoja, upisao je školske 1993/94. dobivši, pritom, nagradu, kao najbolji poslediplomac. Magistarski rad, pod naslovom Ekonomski uzroci privrednog kraha i raspada bivše Jugoslavije, odbranio je 1997. godine. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 1996.godine izabran je za saradnika bez saradničkog zvanja, a 1997. u zvanje asistenta-pripravnika na nastavnom predmetu Ekonomika Jugoslavije. U zvanje asistenta na istom nastavnom predmetu, izabran je 1998.godine Doktorsku disertaciju pod naslovom Uticaj institucionalnih rešenja na razvojne tokove jugoslovenske privrede odbranio je 2002.godine U zvanje docenta, za užu naučnu oblast Opšta ekonomija i privredni razvoj – nastavni predmet Nacionalna ekonomija, izabran je 2003.godine. U organizaciji američke agencije USAID i Srpskog lekarskog društva, učestvovao je na projektu Ekonomske reforme u zdravstvu. Boravio je na stručnom usavršavanju u Krakovskoj ekonomskoj akademiji, gde je učestvovao i na Međunarodnom naučnom skupu. Obavljao je funkciju rukovodioca osnovnih studija Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, van sedišta u Novom Pazaru. U dva mandatna perioda biran je za člana Saveta Fakulteta, a u jednom mandatnom periodu, bio je zamenik predsednika Saveta.  U zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Opšta ekonomija i privredni razvoj – nastavni predmet Nacionalna ekonomija izabran je 2009.godine  Bio je prodekan za nastavna pitanja i prodekan za naučno-istraživački rad na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. Član je Naučnog društva ekonomista Srbije. Osnovne oblasti naučnog istraživanja su privredni razvoj, privredni sistem i ekonomska politika. Služi se ruskim i engleskim jezikom. Do sada je kao autor ili koautor objavio 75 naučnih i stručnih radova, od kojih su dve monografije i dva udžbenika.