logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Kragujevac

Business Support Office of the University of Kragujevac

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Researchers

RistićLela
email:
www:

Lela Ristić - rođena 29.11.1974. godine, u Jagodini. Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, smer Finansije i računovodstvo, završila je 22.05.1998. godine. Magistarsku tezu pod naslovom: „Agrarna politika i razvoj poljoprivrede Srbije sa posebnim akcentom na uticaj Zajedničke agrarne politike Evropske unije“, odbranila je 23.06.2005. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, kao i doktorsku disertaciju pod naslovom: „Integralni ruralni razvoj u Evropskoj uniji i Srbiji“ odbranila je 26.04.2010.godine. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu zaposlena je od 01.02.1999.godine. U zvanje docenta za užu naučnu oblast: Opšta ekonomija i privredni razvoj, izabrana je 10.11.2010.godine. Izvodi predavanja i vežbe iz nastavnih predmeta: Ekonomika poljoprivrede, Menadžment u agrobiznisu, Industrijski i agrarni menadžment, na osnovnim studijama. Na master studijama: Turizam i agrobiznis. Na doktorskim studijama: Ekonomija održivog razvoja. Bila je sekretar Katedre za ekonomsku teoriju i privredni razvoj, recenzent radova Međunarodne konferencije “Contemporary Issues in Economics, Business and Management”, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, recenzent radova časopisa Ekonomski horizonti, recenzent je časopisa Studies and Proceedings of the Polish Association for Knowledge Management. Od 2012. godine je član Komisije za obezbeđenje kvaliteta i Disciplinske komisije na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu.  Bila je član Saveta Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu. Od marta 2013. godine, prodekan je za nauku Ekonomskog Fakulteta u Kragujevcu. Učestvovala je, 2012. godine, u letnjoj školi "Introducing the EU", koju su organizovali Univerzitet u Novom Sadu i University of Münster, Institut für Politikwissenschaft, u Novom Sadu. Bila je učesnik programa USDA 2003 Faculty Exchange Program (FEP) in Agricultural Economics, 2003. godine, u SAD-u. Učestvovala je na treningu "Farm Management", u Čačku i Kragujevcu, 2005.godine, u organizaciji Američkog ministarstva poljoprivrede i Državnog Univerziteta Pensilvanije PSU, u saradnji sa domaćim Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Učestvovala je 2002. godine na projektu aplikativnog karaktera „Investicioni program za zasnivanje i eksploataciju 175 ha voćnjaka“, Agrokop A.D. Trebinje, Republika Srpska. U periodu 2006-2011. godine učestvovala je kao istraživač na projektu „Obnova i razvoj ruralnih područja Srbije – komparativna analiza sa EU“, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, a od 2011. godine na internom projektu pod nazivom: Od krize do ekonomskog razvoja: savremeni izazovi u ekonomiji i menadžmentu. Osnovne oblasti naučnog istraživanja su: održivi agrarni i ruralni razvoj, turizam, menadžment u agobiznisu. Autor je i koautor većeg broja radova objavljenih i prezentiranih na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima, u časopisima, kao i tri udžbenika. Govori i služi se engleskim i ruskim jezikom.